Verordeningsvoorstel biologische producten remt groei biologische sector

Het voorstel voor wijziging van de Europese verordening belemmert onbedoeld en onnodig de groei van de biologische sector. In zijn advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken geeft Actal aan dat het invoeren van risicogerichte controles veel onnodige regeldruk kan voorkomen. Ook moet de huidige uitzonderingsgrond voor eindverkopers blijven bestaan en moeten de mogelijkheden voor de Europese Commissie om met nadere regelgeving te komen drastisch worden beperkt.

 

Dreigende regeldruk beperkt groei biologische sector

De Verordening biologische productie en de etikettering van biologische producten vormt de wettelijke basis voor productie, bereiding, handel, vervoer en distributie van biologische producten. De verordening wordt momenteel herzien in het kader van het Europese REFIT-programma, dat als doel heeft om de regeldruk te verlagen. Het voorstel van de Europese Commissie zal echter juist tot meer regeldruk leiden.Het wil namelijk de huidige uitzonderingsgrond voor eindverkopers schrappen. Dit betekent dat alle bedrijven die rechtstreeks verkopen aan consumenten, zoals cateraars, restaurants of verkooppunten bij boerderijen, gecertificeerd moeten zijn en onderhevig zullen zijn aan controles. Voor de detailhandel betekent dit een verschuiving van distributie- naar vestigingsniveau. De verwachting is dat het aantal verkooppunten zal gaan dalen.

 

Aanleiding voor deze aanscherping zijn de eerdere incidenten met fraude (onterechte etikettering van producten). De oorzaak hiervan lag bij de gebrekkige kwaliteit van toezicht in sommige lidstaten. “Als het toezicht in enkele lidstaten faalt, moet je niet alle lidstaten opzadelen met meer regeldruk. Het verbaast mij dat dit nu wel het voorstel is.”, stelt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter van Actal. “De kwaliteit van toezicht moet je versterken in die lidstaten waar dat nodig is. Dat maakt het bovendien op termijn mogelijk om wederzijdse erkenning van controles de norm te laten worden, zoals past bij het idee van één interne markt.”

 

Verminder de regeldruk – over de gehele linie

De herziening van de verordening biedt volgens Actal goede mogelijkheden om de regeldruk verder te verminderen. “De inzet moet niet alleen zijn om het verordeningsvoorstel zo te wijzigen dat het meer lijkt op de huidige situatie. Nee, ook in de huidige situatie ervaart het bedrijfsleven onnodige regeldruk. De wijziging moet worden aangegrepen om de situatie te verbeteren ten opzichte van nu”, vindt Jan ten Hoopen. Daarbij kan met name worden gedacht aan digitalisering van de dienstverlening en het invoeren van een risico-benadering bij toezicht, niet alleen op Europees niveau maar ook in Nederland zelf. Actal adviseert de staatssecretaris om de minder belastende alternatieven actief in te brengen in de onderhandelingen, voorzien van een berekening van het besparingspotentieel. “Om andere lidstaten te overtuigen moet Nederland laten zien hoe het minder belastend kan en wat dat aan onnodige kosten voor het bedrijfsleven scheelt”, aldus Jan ten Hoopen.