Versterken aandacht voor gevolgen wetgeving in nieuw kabinet

Met het aannemen van de motie Klaver/Ploumen heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een versterking van o.a. ATR. Deze versterking vloeit voort uit de intentie van de motie dat er voldoende aandacht moet zijn voor de gevolgen van beleid. In een brief aan de informateur en aan de Voorzitters van de Tweede en de Eerste Kamer geeft het college aan langs welke lijnen de versterking van ATR kan plaatsvinden. In de brief geeft het college aan dat de versterking van de inhoudelijke toetsing langs drie lijnen kan plaatsvinden: (1) meer aandacht voor de proportionaliteit van wetgeving, wat alleen mogelijk is als een goed beeld bestaat van hoe de directe baten en kosten zich tot elkaar verhouden; (2) structureel aandacht besteden aan de werkbaarheid door middel van een MKB-toets en/of doenvermogentoets; en (3) meer aandacht geven aan de complexiteit van wetgeving voor burgers en bedrijven die het gevolg is van de samenloop van verplichtingen uit verschillende wetgevingsdomeinen. Bij het opstellen van wetgeving wordt vaak geen rekening gehouden met die samenloop.

Verder adviseert het college om eerder en beter inzicht te krijgen in wat Europese wetgeving betekent voor Nederland. Het wijst bovendien op de suggesties die de OESO in 2020 heeft gedaan om het ‘betere regelgeving’-beleid in Nederland vorm te geven. Nederland zou in een volgend kabinet de stap moet zetten naar bredere ‘impact assessment’ (gevolgenbeoordelingen). Deze stap hebben diverse Europese Lidstaten en de Europese Commissie al gezet.

 

Brief aan informateur Hamer over versterken aandacht gevolgen wetgeving

Brief aan voorzitter TK over versterken aandacht gevolgen wetgeving

Brief aan voorzitter EK over versterken aandacht gevolgen wetgeving