Verzamel-AMvB Omgevingswet

Op 16 juli 2021 is de voorgenomen Verzamel-AMvB Omgevingswet voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het besluit regelt hoofdzakelijk technische wijzigingen in de besluiten bij de Omgevingswet. Het gaat daarbij onder andere om herstel van omissies en actualisering van de AMvBs in verband met wijzigingen van andere regelgeving. De wijzigingen in het voorstel dragen bij aan een goed werkend omgevingsrecht en voorkomen dat burgers of bedrijven met onvolkomenheden of onduidelijkheden worden geconfronteerd. De toelichting bij het voorstel maakt duidelijk dat er naar verwachting geen noemenswaardige (lasten)effecten zullen optreden als gevolg van de wijzigingen.

Het college constateert dat de toelichting nut en noodzaak van het voorstel onderbouwt. Het deelt de verwachting dat er bij de meeste wijzigingen geen noemenswaardige lasteneffecten zullen optreden. Om deze reden brengt ATR geen formeel briefadvies uit over het voorstel.

Het college ziet naar aanleiding van de toetsing wel aanleiding voor twee aandachtspunten bij het voorstel. Allereerst constateert het college dat bij de aanwijzing van een aantal geactualiseerde externe normdocumenten een inhoudelijke toelichting ontbreekt. Daardoor is niet duidelijk wat nut en noodzaak van de actualisatie is, welke wijzigingen optreden als gevolg van de aanwijzing en wat hiervan de regeldrukgevolgen zijn. Het college adviseert deze informatie wel op te nemen in de toelichting. Deze informatie maakt onderbouwde besluitvorming over het voorstel mogelijk.

Ten tweede constateert het college dat het voorstel is aangeboden aan het ambtelijk voorportaal, voordat de toetsing door ATR was afgerond. Dit is niet conform de afspraken tussen kabinet en college. Het gevolg is dat de bevindingen van ATR niet konden worden betrokken in de voorbereiding van de politieke besluitvorming over het voorstel.

Brief ATR over de voorgenomen Verzamel-AMvB Omgevingswet.