Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel herstelt kleine fouten en onvolkomenheden in de vier AMvB’s bij de Omgevingswet. Verder regelt het voorstel enkele technische en tekstuele wijzigingen, zonder inhoudelijke aanpassingen.

Het college stelt vast dat de toelichting nut en noodzaak van het voorstel onderbouwt. Het herstel van omissies in het nieuwe omgevingsrecht beperkt de regeldruk van partijen die de regelgeving moeten naleven in de praktijk. Ook draagt het voorstel bij aan de werkbaarheid van de verplichtingen onder de Omgevingswet.

Het college ziet aanleiding voor twee adviespunten bij het voorstel. Allereerst schrapt het Verzamelbesluit een erkende maatregel (BRL 9320) over asfalt uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze erkende maatregel was eerder dit jaar al uit de huidige regelgeving geschrapt via een regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de besluitvorming over die regeling ontbrak een regeldrukeffecten-analyse en een onderbouwing van de werkbaarheid. De uitvoeringspraktijk uit nu zorgen over de werkbaarheid van de geschrapte erkende maatregel en over de lasteneffecten van de maatregel. ATR heeft de eerdere wijzigingsregeling niet ontvangen voor toetsing en advies. Het college adviseert om de werkbaarheid en de lasteneffecten van het schrappen van de erkende maatregel BRL9320 in beeld te brengen. Op grond van die informatie is onderbouwde besluitvorming mogelijk over de toepassing van de maatregel, over mogelijke alternatieven en over overgangsrecht om onnodige lasten te voorkomen en de werkbaarheid te waarborgen.

Het college constateert verder dat het voorstel geen kwantificering bevat van de regeldrukeffecten. ATR adviseert daarom de regeldrukeffecten van het Verzamelbesluit alsnog in kaart te brengen conform de Rijksbrede methodiek. Deze analyse kan inzicht geven in de impact van de wijzigingen.

Het college adviseert het besluit in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet 2023.