Verzamelbesluit pensioenen 2019

Op 20 september 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van het Verzamelbesluit pensioenen 2019. Het besluit bevat een aantal technische wijzigingen van besluiten, die geen gevolgen voor de regeldruk hebben. Er zijn twee meer inhoudelijke wijzigingen in het besluit opgenomen. Het besluit legt allereerst vast dat bij de weergave van de scenario’s in de ontwikkeling van het ouderdomspensioen gebruik moet worden gemaakt van een grafische afbeelding die op de website van de AFM is opgenomen. In het besluit is tevens een uitzondering geregeld op de verplichting om de voorlopige voorkeur van de deelnemer voor een variabele of vaste uitkering uit te vragen bij een ouderdomspensioen uit hoofde van een premie- of kapitaalovereenkomst.  Deze wijziging levert een vermindering van de inhoudelijke nalevingskosten op.

ATR heeft in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat nut en noodzaak van het besluit toereikend zijn gemotiveerd. Er zijn volgens ATR geen minder belastende alternatieven. Het introduceren van een uitzondering op de uitvraagplicht voorkomt onnodige uitvoeringshandelingen en vermindert de regeldruk voor de pensioenuitvoerders en pensioen-deelnemers. Wel adviseert ATR de minister om de regeldrukparagraaf met een berekening van de gevolgen voor de regeldruk aan te vullen.

 

Advies Verzamelbesluit pensioenen 2019