Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s

Op 7 december 2021 is het voorgenomen Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s voor toetsing en advies aangeboden aan het ATR. Het besluit wijzigt onder andere het begrip ‘importeur’ en het begrip ‘drankenkartons’ in de bestaande regelgeving.

De wijziging van het begrip ‘importeur’ leidt ertoe dat particuliere importeurs van auto’s voortaan ook meebetalen aan het stelsel van recycling en verwerking van autowrakken. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heft de recyclebijdrage bij particuliere importeurs al sinds 30 april 2021. Daardoor is niet duidelijk wat de noodzaak is van de voorgestelde definitiewijziging. ATR adviseert deze noodzaak nader te onderbouwen.

De verbreding van het begrip ‘drankenkartons’ zorgt ervoor dat meer drankverpakkingen onder de definitie vallen. Dat zorgt er ook voor dat bij toekomstige statiegeld- en recycledoelstellingen meer drankverpakkingen onder de verplichtingen vallen. De toelichting maakt niet duidelijk hoeveel (producenten van) drankverpakkingen door het voorstel onder de recycle- en statiegeldverplichting zullen gaan vallen. Die informatie is echter wel nodig om de gevolgen van de verbreding van de definitie goed te kunnen beoordelen. Verder adviseert het college bij het besluit en bij de regeling over statiegeld en recycling van drankenkartons aandacht te besteden aan nieuwe verschuivingseffecten en hoe deze zullen worden voorkomen.

Het college merkt verder op dat het ontwerpbesluit relatief laat in internetconsultatie wordt gebracht. De reacties van externe partijen kunnen daardoor niet (volledig) worden meegenomen in de besluitvorming binnen het kabinet. ATR adviseert om de internetconsultatie te houden voorafgaand aan de besluitvorming in de Ministerraad en voorhang bij de Eerste en Tweede Kamer.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet volledig in beeld zijn. Het college adviseert de analyse alsnog compleet te maken, zodat de informatie over de effecten betrokken kan worden bij de besluitvorming.
Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over het Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s.