Verzamelwet gegevensverwerking VWS III

Het doel van het wetsvoorstel is om een aantal knelpunten rond het gebruik van persoonsgegevens op VWS terrein weg te nemen. O.a. door diverse grondslagen in de Jeugdwet en Wmo kan regeldrukvermindering worden bereikt. In het wetsvoorstel ontbreekt een kwantificering hiervan. Dat schrijft ATR in een advies aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Door middel van de nieuwe verwerkingsgrondslagen in de Jeugdwet en de Wmo 2015 kan het Inlichtingenbureau data verstrekken aan de minister (via het CBS) ten behoeve van beleidsinformatie. Het doel van deze wijzigingen is het verbeteren van inzicht in functioneren van het stelsel voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning met data en monitoring. De route via het Inlichtingenbureau leidt op termijn tot minder administratieve lasten bij jeugdhulpaanbieders en gecertifieerde instellingen.  Verder worden onnodige risico’s in de gegevensuitwisseling teruggebracht door de informatie via één centrale partij te ontsluiten. Het college ziet geen aanleiding voor opmerkingen inzake nut en noodzaak en minder belastende alternatieven. Ook de werkbaarheid voor de betreffende zorgpartijen kan verbeteren. Het college adviseert (evt. met bandbreedtes) wel een inschatting te maken van de te verwachte lastenvermindering.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport- Verzamelwet gegevensverwerking VWS III.