Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Verzamelwet pensioenen 2019. Het wetsvoorstel wijzigt de pensioenregelgeving op een zestal onderwerpen. Dat zijn de waardeoverdracht van kleine pensioenen, de gegevenslevering door de DNB, het overbruggingspensioen, de medezeggenschap in pensioenaangelegenheden bij kleine ondernemingen (tussen de 10 en 50 werknemers), de premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand en de aanwijzingsbevoegdheid van de toezichthouder.
ATR heeft in een brief aan de minister van SZW laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Er zijn volgens ATR ook geen minder belastende alternatieven voorhanden. In de toelichting ontbreekt echter wel de berekening van de gevolgen voor de regeldruk. ATR adviseert de minister de berekening in de definitieve versie van de toelichting op te nemen

ATR advies aan het Ministerie van SZW over Verzamelwet pensioenen 2019