Verzamelwijziging Bbl

Op 15 december 2022 is een verzamelwijziging van het Bbl voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het verzamelbesluit regelt o.a. een verbod op loden leidingen voor huurwoningen en kindlocaties, een aanscherping van brandveiligheidseisen van gevels van bepaalde hoge gebouwen en een verplichting om bij verduurzaming of vervanging van ramen en kozijnen van huurwoningen een doorvalbeveiliging (stang) aan te brengen.

Het college merkt op dat de aanscherping van de brandveiligheidseisen nodig is, omdat de kans op slachtoffers door gevelbranden voor nieuwbouw en verbouw in de toekomst groter zal worden dan het gemiddelde voor huidige bouw. De literatuur biedt vrijwel geen kwantitatieve, risico-gerichte informatie hierover. Het college constateert dat het voorstel geen evaluatiebepaling bevat. Deze is volgens ATR wel nodig om over enkele jaren te kunnen beoordelen of verwachte ontwikkelingen zich inderdaad hebben voorgedaan en brandveiligheidsrisico’s zijn toegenomen. Vanuit regeldrukperspectief ligt het daarbij in de rede ook een horizonbepaling toe te voegen zodat maatregelen komen te vervallen c.q. worden aangepast.

Bij de nieuwe eis van doorvalbeveiligingen voor huurwoningen lijkt sprake te zijn van een regelrisicoreflex. Het college constateert dat de toelichting geen onderbouwing geeft van de aard, omvang en oorzaken van de diverse valincidenten en in hoeverre de gekozen oplossing op de oorzaken van die incidenten aangrijpt. Daarmee kan o.a. proportionaliteit van de maatregel niet goed worden beoordelen. Het advies luidt om alsnog op deze aspecten in te gaan in de toelichting.

Ten aanzien van de werkbaarheid bij het verbod op loden leidingen adviseert het college inzichtelijk te maken hoe dit verbod zich verhoudt tot het eigendomsrecht binnen gemengde VvE’s. Daarbij adviseert ATR het verbod op loden leidingen in werking te laten treden geruime tijd nadat de te hanteren meetmethode gereed is.

Voor de werkbaarheid bij de aanscherping van brandveiligheid van gevels adviseert ATR 3 toe te lichten op welke wijze de gevolgen voor de toepassing van PV-panelen in gevels wordt meegenomen in de uitwerking van de brandklasse A2 eis en de alternatieve methode.

Het college adviseert het besluit niet in te dienen (tenzij met de adviespunten is rekening gehouden).

ATR advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Verzamelwijziging Bbl