Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 24 februari 2020 is de voorgenomen Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. De verzamelwijziging introduceert maatregelen die toezien op het vergroten van veiligheid en duurzaamheid in de bouw en het verbeteren van de toegankelijkheid en brandveiligheid van gebouwen.

Het voorstel introduceert voor nieuwe woongebouwen in de toegankelijkheidssector de eis dat in deze gebouwen een brandwerende lift aanwezig dient te zijn. ATR adviseert om te onderbouwen wat de (kwantitatieve) bijdrage is van een brandwerende lift op het vergroten van brand- en vluchtveiligheid.

Ten aanzien van de verplichtingen omtrent de veiligheidsmatrix en aanstelling van een veiligheidscoördinator adviseert ATR om in het besluit inzichtelijk te maken of (aansluiting bij bestaande) vormen van zelfregulering zijn overwogen en waarom daar niet voor is gekozen.

De toelichting vermeldt dat de maatregel omtrent rookmelders zich richt tot zowel eigenaar als gebruiker (incl. huurder) van het gebouw. Het college wijst op het risico dat in de praktijk verwarring kan ontstaan wie verantwoordelijk is voor het plaatsen en onderhouden van brandmelders. Het college geeft ter overweging om hier in de communicatie naar deze doelgroepen aandacht aan te besteden. Het voorstel benoemt tevens niet waar rookmelders geplaatst dienen te worden. Uit de MKB-toets komt naar voren dat bewoners rookmelders niet altijd goed gebruiken. Het college adviseert om in het besluit op te nemen hoe een juiste plaatsing en gebruik van rookmelders in de praktijk wordt geborgd om schijnveiligheid te voorkomen en de effectiviteit van de maatregel te vergroten.

Ten aanzien van de introductie van de strengere MPG-eis van 0.8 voor nieuwe woningen vraagt het college aandacht voor de samenhang van MPG-eisen met brandveiligheidseisen en de effecten van een strengere MPG-eis op de energieprestatie van een gebouw. Eisen voor energie en milieu hangen deels met elkaar samen en werken soms tegengesteld. Zo verlagen extra isolatie, drievoudig glas en PV-panelen de energiebehoefte, maar vergroten deze elementen de milieu-impact. Ook brandveiligheidseisen en een steeds scherpere milieuprestatie-eis kunnen haaks op elkaar staan. Het college adviseert om in te gaan op hoeverre is voorzien om verschillende eisen op het gebied van energie en milieu te integreren in één methodiek en dit element te betrekken bij toekomstige aanscherpingen van de MPG-eis. Een integrale methodiek kan bijdragen aan het wegnemen van benoemde knelpunten omtrent duurzaamheidseisen die soms haaks op elkaar staan.
Tot slot adviseert het college om de regeldrukparagraaf op een aantal punten aan te vullen.

ATR advies aan de Minister van BZK – Verzamelwijziging Bbl Omgevingswet.