Verzamelwijziging Bouwbesluit 2012

Op 4 februari 2019 is het voorstel tot verzamelwijziging van het Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt diverse artikelen van het Bouwbesluit 2012. Hoofddoelen van de voorgestelde wijzigingen zijn het verbeteren van de bouwveiligheid en het corrigeren of verhelderen van enkele artikelen. In het advies gaat ATR specifiek in op de maatregelen ten aanzien van de veiligheidsafstand rondom bouw- en sloopplaatsen, de nieuwe verplichting van zelfsluitende deuren in woongebouwen waar woningen uitkomen op inpandige gangen en nieuwe geluidseisen voor warmtepompen. Deze wijzigingen hebben (omvangrijke) regeldrukeffecten tot gevolg.

ATR constateert dat de toelichting bij het voorstel nut en noodzaak van de uitbreiding van de bouwveiligheidszone en het aanwijzen van een veiligheidscoördinator voldoende onderbouwt. Het college adviseert om in het voorstel een kwantitatieve analyse op te nemen van de noodzaak van de wijziging aangaande zelfsluitende deuren bij inpandige gangen in woongebouwen en de noodzaak voor nieuwe geluidseisen bij warmtepompen.

Het ministerie heeft bij alle drie de wijzigingen met regeldrukgevolgen alternatieven onderzocht en overwogen. Zo is bij de veiligheidsafstand rondom bouw- en sloopplaatsen maatwerk mogelijk in de uitvoering. ATR adviseert om in de toelichting aanvullend inhoudelijk te motiveren waarom gekozen is voor een gelijktijdige invoering van de zelfsluitende deuren voor alle woonfuncties in plaats van het alternatief van een selectieve invoering met prioriteit voor woonfuncties voor ouderen en personen met een beperking. Het college adviseert tevens om bij de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen de verschillende onderzochte alternatieven omtrent decibelhoogte in het voorstel te benoemen en te motiveren waarom de 40 dB grens is gekozen.

In het kader van werkbaarheid en uitvoerbaarheid voor de praktijk, adviseert het college te motiveren op welke wijze werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wettelijk verankerde veiligheidsrichtlijnen zijn geborgd van de uitbreiding van de bouwveiligheidszone. Verder adviseert ATR om hierbij aandacht te besteden aan de (financiële) effecten voor omwonenden en bedrijven in de omgeving van bouw- en sloopplaatsen.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten-analyse conform het Handboek Meting regeldrukkosten in beeld is gebracht. Aanvullend hierop adviseert ATR om kwantitatief inzichtelijk te maken wat de aard en omvang zijn van de ‘substantiële tot grote gevolgen’ van de veranderende veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen.

Brief ATR over het voorstel voor de Verzamelwijziging van het Bouwbesluit 2012.