Vierde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-4)

Onlangs heeft het kabinet besloten het steunpakket, waaronder de NOW, opnieuw te verlengen. Een verlenging lag iets minder voor de hand dan bij de voorafgaande verlengingen, omdat de lockdown op 1 juli 2021 grotendeels achter de rug is. De eindstreep van de pandemie is echter nog niet bereikt en het herstel gaat nog veel tijd en inspanningen vergen. Het kabinet wil dat in principe alle bedrijven de eindstreep kunnen halen. Daarom is besloten tot verlenging van de NOW.

De NOW-4 regelt de verlenging van de regeling met drie maanden. De regeling is inhoudelijk grotendeels gelijk aan die voor de vorige tranches. De belangrijkste wijzigingen zijn het uitzonderen van de TVL (de vergoeding van de vaste lasten op basis van de subsidieregeling van het ministerie van EZK) van het omzetbegrip, het versoepelen van de verantwoordingsverplichtingen en het stellen van een nieuwe voorwaarde aan aanvragers van een subsidie van € 125.000,- en meer. Deze laatste aanvragers moeten in het vervolg een overeenkomst sluiten met een werknemersvertegenwoordiging over hoe met het verstrekken van bonussen en dividend wordt omgegaan.

ATR adviseert de minister van SZW de regeling niet vast te stellen. De reden is dat de nieuwe voorwaarde van een overeenkomst met een werknemersvertegenwoordiging geen meerwaarde heeft ten opzichte van al bestaande voorwaarden. Het verbod tot het betalen van bonussen en dividend en tot het inkopen van eigen aandelen is namelijk al geregeld in art. 16 van de concept-regeling. En de verplichting om de subsidie te gebruiken voor het betalen van de loonkosten staat al in art. 14 sub a van de conceptregeling. Tegelijkertijd leidt de extra voorwaarde wel tot meer regeldruk voor werkgevers en werknemers. Daarmee is zij niet proportioneel en doet zij afbreuk aan de kwaliteit van de (rest van de) regeling. Het college stelt in de brief aan de minister dat de regeling zonder de aanvullende voorwaarde voor het dictum ‘Vaststellen’ in aanmerking zou zijn gekomen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Vierde Tijdelijke Noodm. overbrugging werkgelegenheid (NOW-4)