Voer Europese regels in zónder extra lasten voor het bedrijfsleven

Nederland eist bij het invoeren van Europese regelgeving soms meer dan nodig is. Met name het bedrijfsleven krijgt dan een onnodig zware last. Dit verzwakt de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen ten opzichte van die in andere Europese landen. Het kabinet heeft de ambitie om lastenluw te implementeren. In zijn advies Lastenluwe implementatie benadrukt Actal de noodzaak om daarvoor concrete criteria en spelregels op te stellen en periodiek te evalueren of de ministeries zich hier aan houden.

 

Dicht het Europese ‘lek’

Onlangs is onderzocht hoe Nederland 25 Europese regels – zoals de Arborichtlijn (2004/37) – heeft ingevoerd. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd. Het laat zien dat bij 16 van de 25 níet is gekozen voor de optie met de minste regeldruk. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de regeldruk per 2017 met € 2,5 miljard te verminderen. Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal: “Wil het kabinet geen Europees lek hebben in het nationale regeldrukbeleid, dan moeten álle regeldrukeffecten integraal worden bekeken. Je kunt niet volhouden om de effecten van keuzes bij de implementatie van Europese regelgeving buiten beschouwing te laten. Wanneer het kabinet toch méér eist dan nodig bij implementatie, dan zal het de regeldruk elders moeten compenseren.”

 

Maak de ambitie waar

In zijn reactie op het onderzoek heeft het kabinet aan dat het proces van lastenluwe implementatie zal versterken. Het gaat de afwegingen daarbij transparant maken (zie de recente Verzamelbrief Regeldruk). Deze aanscherpingen juicht Actal toe. Maar de ambitie om lastenluw te implementeren heeft wel stevige ’handen en voeten’ nodig. Actal adviseert om concrete criteria en spelregels op te stellen en periodiek te evalueren of de ministeries zich hier aan houden. Het onderzoek laat immers zien dat vaak niet transparant wordt gemotiveerd waarom er niet is gekozen voor lastenluwe implementatie. De huidige instrumenten dwingen dit blijkbaar nog onvoldoende af.

 

Luister naar de ervaringen

Actal onderstreept hoe belangrijk het is om signalen van bedrijven over niet-lastenluwe implementatie serieus te nemen en onderdeel te maken van de kabinetsaanpak. De eerdere signalen over niet-lastenluwe implementatie die in het onderzoek zijn betrokken, hadden alle een grote economische impact. Jan ten Hoopen: “Het kabinet zal meer en actiever dan nu moeten luisteren naar de knelpunten die ondernemers in de praktijk ervaren bij de implementatie van Europese regels.”