Voorkomen overlap toezicht aandachtspunt Omgevingswet

De meeste voorgestelde wijzigingen van de Omgevingswet zorgen voor minder regeldruk. Een aantal wijzigingen kan echter leiden tot hogere lasten. Zo kunnen dubbele controles mogelijk worden gemaakt. Het beperken van de mogelijke overlap en heldere afbakening van de verantwoordelijkheden van toezichthoudende organisatie is daarom belangrijk. Dat schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Verzamelbesluit
Het Verzamelbesluit Omgevingswet past de huidige wetgeving op verschillende punten aan. Met de aanpassingen speelt het ministerie in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en technische inzichten. Met als beoogde resultaat een duurzamere en veiligere leefomgeving. Zo moeten bepaalde verbrandingsinstallaties die waterstof gebruiken, aan algemene regels voldoen en hoeven zij geen aparte vergunning meer aan te vragen. En puinbrekers hoeven geen bouwvergunning voor een overkapping meer aan te vragen als zij bepaalde technieken met water of verneveling gebruiken.

Overlap in toezicht
In de meeste gevallen leiden de aanpassingen tot minder regeldruk, onder meer onder meer door onnodige vergunningsverplichtingen te schrappen. In een enkel geval neemt de regeldruk mogelijk toe. Zo wordt het toezicht bij asbestverwijdering uitgebreid, zodat ook uitvoerende bedrijven direct kunnen worden gecontroleerd. Resultaat is dat omgevingsdiensten niet alleen de opdrachtgevers maar ook de bedrijven die asbest verwijderen gaan controleren. Die controle overlapt mogelijk met het toezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op dit punt is een aanvullende onderbouwing van de regeldrukparagraaf nodig.

De formele titel van het voorstel luidt Verzamelbesluit Omgevingswet Milieu 2025

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Verzamelbesluit Omgevingswet Milieu 2025