Voorontwerp NV-recht en m/v verhouding

Op 6 april 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies aangeboden het voorontwerp NV-recht en m/v verhouding.
Het wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste betreft een modernisering en aanpassing van het naamloze vennootschap (NV)-recht. Het gaat hier om enkele technische verbeterpunten om het NV-recht eenvoudiger en flexibeler te maken.
Het tweede onderdeel is er op gericht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Daartoe worden grote vennootschappen verplicht streefcijfers te formuleren voor het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop van het bedrijf. Ook moeten zij met concrete plannen de daad bij het woord voegen. Verder moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en een derde van het aantal vrouwen, op straffe van een nietige benoeming. Dit wordt het ingroeiquotum genoemd.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Zo is beschreven dat eerdere maatregelen om vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. ATR constateert verder dat er gekozen is voor maatregelen waarbij de 5000 grote vennootschappen zoveel mogelijk zelf de streefcijfers bepalen, de plannen daartoe opstellen en zorgen voor de transparantie daarover. Daarnaast gaat het ingroeiquotum alleen gelden voor de commissarissen van uitsluitend (de ongeveer 90) beursgenoteerde vennootschappen. Omdat een ingroeiquotum voor beursvennootschappen een uitzonderlijke maatregel is, is deze van tijdelijke aard (acht jaar) met een evaluatie na vijf jaar. Gegeven het beoogde doel van het voorstel en het feit dat eerdere maatregelen onvoldoende resultaat hebben gebracht, ziet ATR geen minder belastende alternatieven.
De werkbaarheid van het voorstel hangt sterk af van de infrastructuur die de SER zal opzetten. Deze infrastructuur moet ondersteuning bieden aan de bedrijven bij het opzetten en uitwerken van de plannen. Ook gaat zij werken als monitorings-systeem waarmee de vennootschappen zich kunnen spiegelen aan anderen.

Tot slot stelt ATR vast dat de regeldrukgevolgen van het voorstel afdoende in beeld zijn gebracht. De modernisering en aanpassing van het naamloze vennootschap (NV)-recht verminderen de regeldrukkosten met 1 miljoen euro. De nalevingskosten van de maatregelen gericht op een evenwichtiger m/v-verhouding leiden tot een jaarlijkse toename van de regeldrukkosten met 1,5 miljoen en een eenmalige toename van circa 40.000 euro.
ATR adviseert om het voorstel in te dienen.

ATR advies aan de Ministerie voor Rechtsbescherming – Voorontwerp NV-recht en m-v verhouding