Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen en fluoride tandpasta kwalificeren als geneesmiddel voor de Wet op de omzetbelasting. Deze middelen mogen daarom worden verkocht met verlaagde btw (6%). Mogelijk is dit ook van toepassing op andere cosmetische producten. Daarom stelt de staatssecretaris van Financiën voor om de wet op dit punt aan te scherpen. Alleen geneesmiddelen die zijn ingeschreven in de Geneesmiddeleninformatiebank, zullen dan nog in aanmerking komen voor het toepassen van het verlaagde btw-tarief van 6%.

In zijn advies constateert ATR dat de toelichting bij het voorstel de effecten voor de regeldruk nog niet heeft berekend. Het voorstel veroorzaakt regeldruk vanwege de handelingen die nodig zijn om vast te stellen of een geneesmiddel al dan niet is ingeschreven in de geneesmiddeleninformatiebank. Ook de eenmalige regeldruk als gevolg van de voorgestelde wijziging is nog niet in beeld gebracht. Deze omissie heeft achter naar verwachting geen grote gevolgen voor de regeldruk. ATR adviseert de staatssecretaris van Financiën om het voorstel in te dienen nadat de gevolgen voor de regeldruk alsnog zijn toegelicht.

Overigens wijst de ATR tevens op de achtergrond van de regeldruk als gevolg van verschillende btw-tarieven. Een uniform btw-tarief verdient de voorkeur uit oogpunt van regeldruk. Het verlaagde tarief is ondoelmatig omdat het doel van het verlaagde btw-tarief, ondersteunen van lagere-inkomensgroepen, niet wordt bereikt.

ATR advies aan Ministerie van Financiën  over  verlaagde btw zonnebrandmiddelen