Voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.

De kinderbijslag wordt in 2022 en 2023 niet geïndexeerd, en in 2024 met een kleiner percentage. De reden hiervoor is dat het Kabinet een structurele financiering van € 130 miljoen nodig heeft voor de uitvoering van verschillende regelingen bij het UWV, de SVB en het BKWI. Die uitvoering betreft niet de kinderbijslag. Het Kabinet licht niet toe waarom de kinderbijslag voor deze financiering wordt gebruikt. ATR begrijpt niet waarom het Kabinet niet kiest voor een alternatief dat door ABD Topconsult is aangedragen, te weten het opruimen van wetgeving met relatief hoge uitvoeringslasten en met hoge regeldruk voor instituten, burgers en bedrijven.

ATR adviseert om nut en noodzaak van een structurele vermindering van de kinderbijslag te onderbouwen en om inzichtelijk te maken welke inhoudelijke relatie er bestaat tussen de kinderbijslag en Werk aan uitvoering. ATR vraagt om te heroverwegen om deze bezuiniging te realiseren door wetgeving op te ruimen die complex is in de uitvoering of in de toelichting aan te geven waarom hiervoor niet is gekozen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Niet indexeren AKW t.b.v traject werk aan uitvoering