Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen. De bevindingen van de afgelopen periode wijzen er op dat ministeries ATR steeds beter weten te vinden. Het aantal dossiers dat ter toetsing wordt voorgelegd, neemt toe. Hetzelfde geldt voor het aantal dossiers waarbij ATR in de preconsultatiefase wordt betrokken. Ministeries en college hebben bovendien afspraken gemaakt om de advisering van ATR proportioneel te laten zijn. Dit betekent dat sommige soorten ministeriële regelingen niet meer aan ATR hoeven te worden voorgelegd.

De formele adviezen van ATR hebben een dictum. Dit kan variëren van Indienen (dictum 1) tot Niet indienen (dictum 4), met twee tussenliggende varianten waarin het college adviseert het voorliggende voorstel aan te passen. De ervaringen van de afgelopen periode laten twee zaken zien:

  • In het eerste jaar van ATR (2017-2018) gaf het college in ruim 78% van de gevallen een positief dictum. In het tweede jaar van ATR is dit percentage met 5%-punten gedaald. De oorzaak van deze daling is niet bekend. Het komend jaar moet duidelijk maken of deze ontwikkeling zich doorzet.
  • ATR had in 17% van zijn formele adviezen geen opmerkingen bij de voorgelegde ontwerpregelgeving. De overige 83% was voor verbetering vatbaar.

 

Aanbiedingsbrief aan Staatssecretaris Keijzer

Voortgangsrapportage 2019