‘Warme’ overdracht van informatie kan regeldruk in langdurige zorg verminderen

De verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg gaat over op de zorgverzekeraars. Dit kan tot onnodige regeldruk voor mensen leiden doordat gevoelens van bureaucratie en onzekerheid toenemen. Mensen willen niet nog een keer dezelfde informatie verstrekken, niet opnieuw een aanvraag indienen of een onnodige keuring ondergaan. Door overdracht in de aanloopfase van de wet van alle relevante informatie tussen van de oude en naar de nieuwe instantie worden zorgbehoevende burgers niet onnodig belast en hoeft de ervaren regeldruk niet toe te nemen, aldus het advies van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk.

 

Voorkom regeldruk in de overgangsfase
De overgang van de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg naar de zorgverzekeraars kan met veel bureaucratie en onzekerheid gepaard gaan. Om dit te voorkomen is een ‘warme’ overdracht van informatie nodig. Bij een ‘warme’ overdracht verstrekt de oude instantie in de aanloopfase naar de wet alle relevante informatie aan de nieuwe instantie. Zo worden mensen niet verplicht om een nieuwe aanvraag in te dienen of opnieuw informatie te verstrekken die al bij de overheid bekend is. Ook een hernieuwde indicatiestelling zal als onnodige regeldruk worden ervaren, als deze overeenkomt met de eerdere indicatiestelling. “Door een ‘warme’ overdracht te organiseren laat de overheid zien dat zij in staat is tot effectief hergebruik van informatie. En dat zij mensen die toch al veel zorg nodig hebben, niet onnodig belast”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Voorkom regeldruk in de uitvoering van de onderzoeksplicht naar de noodzakelijke zorg
Bij de nieuwe regeling moet ook worden onderzocht of de naaste omgeving van de zorgbehoevende een rol kan spelen in de zorgondersteuning. Wet en toelichting zijn beide niet expliciet over de rol die het sociale netwerk hierbij gaat spelen. Actal adviseert om hierover volkomen duidelijk te zijn. “Onduidelijkheid leidt onvermijdelijk tot onzekerheid en ergernis. De ervaren regeldruk van de burger neemt als gevolg hiervan toe”, aldus Jan ten Hoopen. “En dat moet worden voorkomen”.