Uitbrengen van een formeel advies

Ministeries moeten alle voorgenomen wetgeving ter toetsing aan ATR voorleggen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor ministeriële regelingen die slechts weinig gevolgen voor de regeldruk hebben. Het is daarbij wel aan ATR om te bepalen wat groot is. Neem in geval van twijfel contact op met de regeldrukcoördinator van jouw ministerie of met de accounthouder van ATR zelf.

Het kabinet streeft er naar om zo veel mogelijk ontwerpwetgeving via internetconsultatie open te stellen. ATR toetst tijdens deze consultatiefase. Dat heeft als voordeel dat het advies van ATR kan worden meegenomen bij het verwerken van de input die je hebt gekregen uit de consultatie. Er gaat dus geen tijd verloren door de toetsing. Als er geen (internet)consultatie plaatsvindt, dan toetst ATR een eerste voldragen versie van de ontwerpregelgeving. Dat is bijvoorbeeld een versie die is opgesteld ten behoeve van interdepartementaal overleg.

Hoe verloopt nu zo’n toets door ATR? Het begint met het sturen van de adviesaanvraag naar ATR. ATR heeft daar een speciale postbus voor: adviesaanvraag@atr-regeldruk.nl.

De adviesaanvraag moet bestaan uit de ontwerpregelgeving zelf, de (algemene en artikelsgewijze) toelichting daarop en de berekeningen van de regeldrukgevolgen van het voorstel (bij voorkeur in de vorm van een Excel-sheet; de regeldrukcoördinator kan je meer vertellen over hoe je die berekeningen maakt).

Na verzending van de aanvraag krijg je een (automatische) ontvangstbevestiging. ATR zorgt er voor dat het dossier bij de juiste behandelaar terecht komt. Dit is veelal de accounthouder voor jouw ministerie (zie Secretariaat op deze website).

De behandelaar bij ATR neemt vervolgens contact op met de dossierhouder bij het ministerie dat de adviesaanvraag heeft ingediend. Dit contact is bedoeld om eventuele inhoudelijke vragen die bij de behandelaar bestaan, te beantwoorden. Het contact kan op verschillende manieren tot stand komen: een telefoontje, via de mail, een overleg.

Toetsingskader

Daarna gaat de behandelaar aan de slag met het advies. Hij doet dit aan de hand van een toetsingskader dat altijd de volgende vier vragen bevat:

  1.  Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen instrument?
  2.  Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
  3.  Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving moeten naleven?
  4.  Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? Het advies van ATR is altijd gestructureerd langs deze vier vragen.

Adviestermijn

Voor de toetsing heeft ATR maximaal vier weken, gerekend vanaf het moment dat ATR over alle relevante stukken beschikt. Voor zeer ingewikkelde dossiers kan deze termijn met nog eens vier weken worden verlengd. Hiervan stelt ATR uiteraard de verantwoordelijke bewindspersoon én de dossierhouder tijdig op de hoogte.

De behandelaar bij ATR stelt een conceptadvies op dat hij voor akkoord voorlegt aan het College. Tegelijkertijd krijgt de dossierhouder bij het ministerie dit concept voor ‘hoor en wederhoor’: we horen namelijk graag wat het ministerie van het conceptadvies vindt. De tijd voor hoor en wederhoor is overigens beperkt, omdat ATR anders de adviestermijn van vier weken niet haalt: reken op maximaal een week. De input uit het ‘hoor en wederhoor’ wordt ingebracht in de collegevergadering waarin het conceptadvies wordt besproken.

Na akkoord door het college verstuurt ATR het advies aan de bewindspersoon en aan het Ministerie van EZ (als coördinerend ministerie voor de aanpak van regeldruk). Indien van toepassing dient ATR het advies ook in via de internetconsultatie. Als het voorstel openbaar is/wordt, publiceert ATR het advies op de eigen website.

Dictum

Bij wijze van samenvattend oordeel voorziet ATR in principe elk advies van één van de volgende vier dicta:
1. Het college adviseert het voorstel in te dienen / vast te stellen.
2. Het college adviseert het voorstel in te dienen / vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.
3. Het college adviseert het voorstel niet in te dienen / vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.
4. Het college adviseert het voorstel niet in te dienen / vast te stellen.

Werkwijze

Advisering door ATR, hoe werkt dat?