Beleidsontwikkelingsproces in vijf fases

Tijdens de beleidsontwikkeling worden vijf verschillende fasen doorlopen. Deze fasen zijn hierboven weergegeven. De eerste fase loopt van het signaleren van het maatschappelijke probleem tot en met het formuleren van beleidsdoelstellingen. Het gaat hier ook om keuzes met betrekking tot de invalshoek en de inhoudelijke vormgeving van het beleid. In fase 2 worden op basis van uiteenlopende overwegingen instrumenten gekozen die worden ingezet om de beleidsdoelstelling(en) te bereiken. Bij een eenmaal gekozen beleidsinstrument horen verschillende uitvoeringsmogelijkheden. Het bepalen daarvan gebeurt in fase 3. In fase 4 wordt gekeken hoe het beleid gehandhaafd wordt. Tenslotte vindt in fase 5 een evaluatie van het gevoerde beleid plaats.