‘Best practices’

20 mei 2014, Regeldruk en Europa

Dinsdag 20 mei organiseerde Actal de vijfde Best Practices bijeenkomst, die geheel in het teken stonde van  ‘Regeldruk en Europa’.

Tijdens deze bijeenkomst is achtereenvolgens ingegaan op

  • het Europese Impact Assessment systeem;
  • de roadmaps;
  • de smarter regulation agenda bezien vanuit VNG perspectief.

‘Het Europese Impact Assessment systeem’ door Erik Akse, schrijver van het boek ‘Influencing the Preparation of EU Legislation’

Om invloed te kunnen hebben op de inhoud van een Commissievoorstel moet je aansluiten bij de voorbereiding ervan. Deze presentatie gaat in op de vraag: Hoe kan je dit doen aan de hand van het Europese Impact Assessment systeem?

‘Roadmaps’ door Stefan Koreneef van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie
Hoe vroegtijdig EU wet- en regelgeving te beïnvloeden? Deze presentatie gaat over roadmaps en de ervaringen met roadmaps in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Als best practice in Nederland wordt de case Dataprotectie aangehaald.

‘Smarter regulation agenda vanuit VNG  door Caspar Sluiter van VNG directie Europa
Goede kwaliteit van regels voorkomt regeldruk. Bij individuele Commissievoorstellen is de uitvoerbaarheid vaak onvoldoende is geborgd. De verbetering van de kwaliteit (uitvoerbaarheid) van EU voorstellen en de instrumenten die de Europese Commissie in het smarter regulation programma biedt zijn voor de VNG belangrijk. Het VNG perspectief staat in deze presentatie centraal.

6 februari 2014, Standard Business Reporting

De eerste Best practices bijeenkomst in 2014 stond geheel in het teken van Standard Business Reporting (SBR). SBR zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan het maken en aanleveren van verplichte rapportages aan overheden en banken. Het éénmaal inrichten van de bedrijfsadministratie volgens de taxonomie van SBR zorgt voor het efficiënt hergebruik van gegevens.

Het SBR Programma is een initiatief van de overheid. In het programma werken partijen uit overheid en markt samen om het opmaken en uitwisselen van (financiële) rapportage te vereenvoudigen. Inmiddels doen vele partijen mee: softwareleveranciers, accountantsorganisaties, administratiekantoren, banken en diverse overheden. Tijdens de best practices bijeenkomst is vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het vormgeven van de SBR aanpak en het werken met SBR.

Presentatie ‘SBR: een geheim succes’ door Peter Veld, DG Belastingdienst en voorzitter Stuurgroep SBR.

Het lopende SBR programma bij de overheid en de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van SBR bij de informatieverschaffing door ondernemers en hun fiscale dienstverleners aan de Belastingdienst staan tijdens deze presentatie centraal.

Presentatie ‘Standaard rapportages voor ondernemers’ door Filip Zoeteweij, voorzitter Dagelijks Bestuur Financieel Rapportage Coöperatief.

Deze presentatie gaat in op SBR bij banken en de mogelijkheden voor ondernemers. Het FRC is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank voor de ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur voor financiële verantwoordingsinformatie van ondernemingen. Daarbij worden de uitgangspunten van SBR gehanteerd.

Presentatie ‘Verbreding van de scope van SBR’ door Rob Kuipers, Rijksregisseur Standard Business Reporting.

Als laatste is Rob Kuipers, Rijksregisseur Standard Business Reporting, ingaan op initiatieven en mogelijkheden voor verdere toepassing van SBR binnen en door de overheid.

25 september 2013, Beleidsalternatieven

Op 25 september 2013 organiseerde Actal de derde ‘Best practices regeldruk’ bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden het ministerie van SZW, het ministerie van BuZa en de VNG goede voorbeelden van hoe de regeldruk te verminderen is. De presentaties vindt u hieronder.

(SZW) presentatie ‘Stimuleren zelfwerkzaamheid op het gebied van arbeidsomstandigheden’ door Marcel Wilders SZW legt al geruime tijd meer nadruk op zelfwerkzaamheid in plaats van vooral sturen via wetten en richtlijnen. Het ziet de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de eerste plaats als een taak van het bedrijfsleven zelf. Tegen die achtergrond kiest het ministerie ervoor om steeds minder in detail voor te schrijven. Meer naar louter doelvoorschriften. En middelvoorschriften overlaten aan werkgevers en werknemers: dat wat private partijen onderling afspreken en doen. Daarbij kan worden gedacht aan de arbocatalogi, maar het is breder dan dat.

Presentatie ‘Het programma Beter en Concreter’ door programmamanager Marianne Ringma In de Bestuursafspraken 2011-2015 hebben het Rijk en de medeoverheden afgesproken om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met minimaal 5 procent per jaar (vanaf 2012) te verminderen, de dienstverlening te verbeteren en de toezichtlasten terug te dringen. Deze afspraken zijn concreet gemaakt in de Uitvoeringsagenda vermindering regeldruk en controletoren. De uitvoering is ondergebracht in het programma Beter en Concreter – goede regels, gerichte service. In het programma ligt de nadruk op: kwalitatieve doelen, goede regels. Daarnaast is de aandacht gericht op het concreet voor ondernemers, burgers en professionals merkbaar maken van de ambities: gerichte service.

(BuZa) Prestentatie: ‘AL-toets bij subsidiebeleidskaders, leren van evaluaties en meer’ door Monique van der Meijden BuZa is in haar presentatie ingaan op de inbedding van de administratieve lastentoets bij subsidiebeleidskaders. Tevens is het gebruik van het Integraal Afwegingskader (IAK) bij de beleidsformulering besproken, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de lessen van evaluaties en de ongewenste gevolgen van nieuw beleid, zoals administratieve lasten.

27 juni 2013, Nuloptie

Op 27 juni2013 organiseerde Actal de tweede Leerdag Best Practices regeldruk. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden het ministerie van V&J, het ministerie van VWS en het ministerie van BZK goede voorbeelden van hoe de regeldruk te verminderen is. De presentaties vindt u hieronder.

(VenJ) Presentatie “IAK en de 0-optie” door Daphne de Groot

In het IAK worden beleidsvoornemens onder andere beoordeeld op de vraag waarom de overheid een probleem zou moeten oplossen. In een democratische rechtsstaat dient overheidsinterventie namelijk gerechtvaardigd te worden door het bestaan van een publiek belang.

(VWS) Presentatie “Vermindering regeldruk in de langdurige zorg” door Floor Pronk

In de langdurige zorg is een aanpak vormgegeven die de regeldruk sterk vermindert. In de presentatie wordt inzicht gegeven in de drie hoofdlijnen van deze aanpak, en worden aanleiding, vormgeving, positieve ervaringen en valkuilen toegelicht. De hoofdlijnen van de aanpak bestaan uit (a) meldingen/ signalen; (b) uitnodigingen voor experimenten; en (c) ‘in voor zorg’, waarbij zorgorganisaties worden begeleid om verbetering aan te brengen op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals.

(BZK) Presentatie “Risicovalkuilen en nuloptie” door Jan van Tol

Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is inzicht verkregen over de opvattingen van burgers met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling bij risico’s en handelingsperspectieven bij incidenten. Aan de hand van concrete voorbeelden kan een helder perspectief worden geschetst hoe de overheid een nuchtere en rationele basishouding kan aannemen – en zich niet hoeft te laten meeslepen in de emotie van het moment.

27 maart 2013, Infrastructuur voor minder regeldruk

Op 27 maart 2013 organiseerde Actal de eerste Leerdag Best Practices regeldruk. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden het ministerie van EZ, het ministerie van IenM en het ministerie van OCW/DUO goede voorbeelden van hoe de regeldruk te verminderen is. De presentaties treft u hieronder.

(IenM) presentatie “Europese dossierteams” door Josien Stoop en Eduard Dame
Binnen IenM wordt voor de beleidsdomeinen Milieu en Ruimte gewerkt met dossierteams. Het is de bedoeling dat die dossierteams zo vroeg mogelijk in het proces van voorbereiding van EU voorstellen voor regelgeving een inschatting maken van de gevolgen ervan. De inschatting gebeurt met behulp van de zogenaamde quick scan. Met behulp van onderdeel 2 van de quick scan worden de gevolgen voor burgers en bedrijven in kaart gebracht. Dit onderdeel is afgeleid van het Integraal Afwegingskader (IAK) en bereidt voor op het BNC fiche.
Eduard Dame (Directie Internationaal) en Josien Stoop (Hoofddirectie Bestuur¬lijke en Juridische Zaken) komen vertellen hoe de quick scan zou moeten werken en wat goed gaat en wat minder goed.

(EZ) presentatie “Consultatie Wetsvoorstel natuurbescherming” door Hanneke Heukers en Niels Berg
Het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel natuurbescherming voorziet in regels ter bescherming van de natuur die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel in 2011 heeft het toenmalige ministerie van ELenI een impact assessment uitgevoerd door toepassing van het integrale afwegingskader (‘IAK’). Daarbij zijn nut en noodzaak en de verwachte effecten van het wetsvoorstel in beeld gebracht. In haar presentatie gaat Hanneke Heukers, directeur van de programmadirectie juridisch instrumentarium natuur en gebiedsinrichting van het Ministerie van Economische Zaken, in op de ervaringen met het IAK.

(OCW/DUO) presentatie”Onafhankelijke toets” door Marcel van der Velden en Rob Brussee
“In deze bijeenkomst schetsen we de OCW-omgeving waarbinnen het vermindering van de regeldruk moet gebeuren: beleidsontwikkeling op basis van de Beleidwijzer, specifieke verantwoording in een Startnota met de 7 IAK- vragen, scherpe toetsing van nut en noodzaak van voornemens en passendheid van het voorgestelde beleidsinstrument – zoals regelgeving- in de Commissie Beleidskwaliteit en Instrumentkeuze. In die omgeving hebben de checklist Uitvoering en Handhaafbaarheid en de Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets een duidelijk plaats. In deze toets wordt door de uitvoeringsorganisatie DUO onder andere nagegaan of het ministerie voldoende aandacht heeft besteed aan het beperken van de administratieve lasten voor het onderwijsveld.”