Ondersteuning in een vroege fase

ATR heeft als taakopdracht om te adviseren over het beperken van de regeldruk in Nederland. Op deze manier draagt ATR bij aan de politieke wens om de regeldruk in Nederland zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat ministeries hun beleidsdoelen moeten realiseren zonder burgers, bedrijven en professionals onnodige verplichtingen op te leggen. Ministeries kunnen daarbij in een vroege fase van het beleids- en wetgevingsproces (vanaf de startnotitie) gebruik maken van de expertise van ATR. ATR kan helpen bij het bepalen of wetgeving het beste instrument is om een maatschappelijk probleem op te lossen, of dat andere instrumenten beter passen. Voorbeelden van dossiers waar ATR vroeg bij was betrokken, zijn het Omgevingsrecht en de decentralisaties in het sociale en zorgdomein.

De ondersteuning die ATR in de vroege fasen biedt, betreft meestal dossiers met grote gevolgen voor de regeldruk. Maar ook bij kleinere dossiers kan het nuttig zijn om vroeg in het beleidsproces met ATR van gedachten te wisselen. Voor vragen over een dossier kun je contact opnemen met de regeldrukcoördinator van jouw ministerie of met de accounthouder bij ATR. De contactgegevens van de accounthouders bij ATR vind je op de pagina Secretariaat.