Het Adviescollege toetsing regeldruk nodigt uit om mee te denken over regelgeving in de klus- en deeleconomie

De Tweede Kamer heeft ATR gevraagd om te onderzoeken welke regels geschrapt kunnen worden als gevolg van de nieuwe verdienmodellen in de klus- en deeleconomie. De vraag is of de regels die de wetgever bedacht heeft ter bescherming van het publiek belang, zoals kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, kunnen vervallen of worden vervangen door andere manieren om dat publieke belang te borgen.

ATR zal in vier casussen dieper onderzoeken welke regels de klus- en deeleconomie in de weg zitten. Mogelijk zijn er platformen die door regels niet goed van de grond komen. De vraag is ook welke regels de platformeconomie niet in de weg zitten, maar een ongelijk speelveld voor de klassieke verdienmodellen vormen. Zijn die regels nog nodig en nuttig? Of kunnen we het publieke belang op een minder belastende manier dienen?

De casussen die we zullen onderzoeken zijn:

  1.  Mobiliteit (auto’s, fietsen, maar niet taxi’s)
  2.  Voedselbereiding (thuiskoks, thuisbezorgen)
  3.  Schoonmaken
  4.  Burgers onderling, via een platform of zonder

Het onderzoek heeft tot doel om te inventariseren welke regelgeving kan vervallen, kan worden veranderd of vervangen als gevolg van de nieuwe verdienmodellen. Naast deze casussen zijn er misschien regels die belemmeringen vormen voor andere vormen ontwikkelingen in de klus- en deeleconomie. Daarom nodigt het adviescollege uit om zulke belemmeringen aan te dragen, en ideeën om regels minder belastend te maken.

Achtergrond van de uitnodiging

De opkomst van de klus- en deeleconomie levert spanning op met de klassieke verdienmodellen van traditionele bedrijven. Daarbij komen mogelijk ook publieke belangen in de knel. Dit leidt tot de roep om de klus- en deeleconomie te reguleren of anderszins aan banden te leggen. Deze vraag is in ons onderzoek niet aan de orde. Wij zijn juist op zoek naar mogelijkheden om regulering zodanig aan te passen dat de klus- en deeleconomie niet nodeloos wordt belemmerd, terwijl ook de publieke belangen goed (maar vermoedelijk op een andere wijze) worden geborgd. Heeft u daar concrete ideeën over, dan nodigen wij u van harte uit om die ideeën op max. 2 A4-tjes uit te werken en aan ons toe te sturen. Onze belangstelling gaat vooral uit naar nieuwe mogelijkheden om de regeldruk te verminderen.

Nader inlichtingen bij:
Marianne Ringma 070 – 310 8 373   m.ringma@atr-regeldruk.nl
Herman Schippers 070 – 310 8 670  h.schippers@atr-regeldruk.nl