Wet franchise

Op 12 december 2018 ontving ATR het wetsvoorstel Wet franchise voor toetsing. Dit voorstel beoogt de relatie tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger te maken. Het legt daartoe rechten en plichten op aan franchisegevers en franchisenemers. ATR concludeert dat het voorstel de noodzaak tot ingrijpen goed onderbouwt. Wel plaatst ATR nog enkele vraagtekens bij de effectiviteit van het voorstel. ATR adviseert het voorstel op onderdelen te versterken, zoals het beter duiden van begrippen en het aanreiken van best practices inzake goodwillafspraken en afnameverplichtingen. ATR vindt het daarnaast belangrijk dat een vinger aan de pols wordt gehouden na inwerkingtreding van dit voorstel, en stelt daartoe monitoring en een evaluatiebepaling voor. Aanvullend kaart ATR enkele omissies aan in de regeldrukberekening die moeten worden opgepakt. ATR concludeert dat het voorstel kan worden ingediend nadat rekening is gehouden met zijn adviespunten.

ATR advies aan  Ministerie van EZK over Wet franchise