Werkbaarheid en regeldrukgevolgen strengere voorwaarden voor vrijheidsbeperkende maatregelen nog niet goed onderbouwd

De werkbaarheid van de nadere regels van de wijziging van het besluit Jeugdwet inzake fysieke sociale veiligheid in gesloten accommodatie is niet onderbouwd. Dat is wel nodig omdat een aantal verplichtingen de inzet van extra jeugdhulpverleners vergt die op de arbeidsmarkt schaars zijn. De open normen van het besluit bieden ruimte tot maatwerk, hetgeen voor professionals, kind en ouders van belang kan zijn. Anderzijds  kunnen zij ook aanleiding geven tot discussies over de reikwijdte ervan met instellingen en toezichthouders. Dat kan ten koste gaan van de werkbaarheid. ATR adviseert de staatsecretaris van VWS het besluit niet vast te stellen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

 

Inhoud besluit

Dit besluit stelt in de eerste plaats nadere regels over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Die zijn van toepassing mocht een jeugdhulpaanbieder toch moeten overgaan tot het toepassen van een dergelijke maatregel. Van deze regels maken deel uit regels over het borgen van de fysieke en sociale veiligheid van jeugdigen en jeugdhulpverleners. Het besluit bevat ook nadere regels ten aanzien van de ruimten waar een jeugdige tijdelijk in verblijft en over de wijze waarop contact wordt onderhouden met die jeugdige tijdens het verblijf in die ruimten.

Werkbaarheid en regeldrukgevolgen

In de toelichting ontbreekt een onderbouwing van de werkbaarheid van de regels voor jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Dat is in strijd met het kabinetsbeleid. Ook is een onderbouwing noodzakelijk, omdat enkele maatregelen extra inzet van jeugdhulpverleners vraagt. Die zijn schaars op de arbeidsmarkt, hetgeen voor problemen kan zorgen. Enkele andere normen hebben een open karakter. Dat biedt ruimte om met behoefte en belangen van kind en ouders rekening te houden. Maar zij kunnen ook leiden tot discussies van de professional met de toezichthouder of ouders en kind met instelling en toezichthouder over de reikwijdte ervan, waardoor ze extra regeldruk veroorzaken. Dat komt de werkbaarheid van de normen niet ten goede. Daarnaast is een beschrijving van de regeldrukgevolgen op handelingsniveau noodzakelijk. Ook moeten de regeldrukgevolgen worden berekend. Dat is in het besluit niet gebeurd.

 

Dit advies betreft de Wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met nadere regels over fysieke en sociale veiligheid in gesloten accommodaties, voorwaarden waaronder vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast in gesloten accommodaties alsmede over het klachtrecht bij vrijheidsbeperkende maatregelen.

Voor het advies, zie Advies ATR aan de staatssecretaris van VWS – Besluit Jeugdwet ivm nadere regels over fysieke en sociale veiligheid in gesloten