Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Het wetsvoorstel legt de taak van gemeenten om meervoudige problematiek in het sociaal domein samenhangend aan te pakken wettelijk vast. Ook legt het vast dat de daarvoor benodigde gegevens mogen worden uitgewisseld en verwerkt. Een dergelijke wettelijke basis ontbreekt in de huidige wetgeving. Daardoor is een optimale aanpak voor meervoudige problematiek niet goed mogelijk. Burgers moeten als gevolg hiervan meerdere keren noodzakelijke ondersteuning aanvragen en telkens weer hetzelfde verhaal vertellen. Het wetsvoorstel neemt deze knelpunten weg, waardoor de regeldruk voor burgers substantieel afneemt.

ATR vindt de wet een belangrijke stap op weg naar minder regeldruk voor burgers. Aanvragen voor voorzieningen in het sociaal domein gaan minder tijd vergen. Niet meer nodig is om meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen. Eenmalige aanlevering van informatie is voldoende. De wet geeft uitvoering aan adviezen van de rechtsvoorganger van ATR (Actal). De regeldrukparagraaf bij het wetsvoorstel schiet te kort. Daarin blijven alle positieve gevolgen voor burgers onvermeld. ATR adviseert daarom de minister van VWS om de regeldrukparagraaf aan te vullen.

ATR advies aan de minister van VWS – meervoudige problematiek sociaal domein