Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

Op 5 juli 2019 is het wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het wetsvoorstel voorziet in een aparte vergunningsystematiek voor de geothermische sector zodat deze beter aansluit op de bedrijfsvoering van aardwarmtebedrijven. De systematiek gaat uit van een toewijzing zoekgebied, de startvergunning en de vervolgvergunning. Het college heeft geen opmerkingen bij de onderbouwing van nut en noodzaak van dit voorstel. Het college adviseert in de toelichting uiteen te zetten hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de toekomst de afweging gaat maken of de toewijzing van grotere gebieden opportuun is. De toelichting onderbouwt wel waarom deze benadering op dit moment niet wordt ingezet. Het college adviseert daarnaast te onderbouwen waarom deelname van EBN de projectrisico’s zal beperken en hoe invulling wordt gegeven aan het principe van proportionaliteit. Voorts adviseert het college de regeldruk te berekenen op handelingenniveau, en deze berekening op te nemen in de toelichting. Aanvullend vraagt het college om deze inzichten te gebruiken bij de verdere vormgeving van het voorstel. Het college concludeert dat het voorstel kan worden ingediend nadat rekening is gehouden met de aanbevelingen.

 

ATR-advies aan de minister van EZK – Aanpassing vergunningstelsel Aardwarmte