Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Op 9 april 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. De directe aanleiding van deze wetswijziging zijn de gebeurtenissen rondom het extra budget voor de verpleeghuiszorg. Een nieuwe kwaliteitstandaard voor de verpleeghuiszorg leidt volgens het huidige tariefmechanisme tot een ophoging van de tarieven voor deze zorg. Zij zullen met € 2,1 mld. stijgen. Om in het vervolg de doorwerking van nieuwe kwaliteitsstandaarden in de tariefstelling te voorkomen scherpt het wetsvoorstel de toetsing van deze standaarden aan. De ministers van VWS en Medische Zorg krijgen de bevoegdheid te besluiten dat voorgedragen standaarden niet in de het openbare register worden opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de standaard geen rol speelt in de hoogte van de uitgaven in de zorg.
ATR heeft in een brief aan de minister van VWS laten weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn beschreven. ATR ziet geen minder belastende alternatieven voor de voorgenomen aanscherping van de toetsing. De regeldrukparagraaf geeft een beschrijving van de gevolgen van de regeldruk. Hieraan dient nog wel een indicatie van de omvang van deze gevolgen te worden toegevoegd.

 

ATR advies aan Ministerie van VWS over Wetsvoorstel aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden