Wet acceptatie buitenlandse APK

Op 11 maart 2019 heeft het ministerie van I&W het voorstel tot Wijziging Wegenverkeerswet (WvW) 1994 in verband met acceptatie van buitenlandse APK keuringen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat voertuigen met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie een APK keuring kunnen krijgen. Hiermee wordt beoogd de lasten te reduceren voor voertuigeigenaren met een Nederlands kenteken die voor langere tijd in het buitenland verblijven. Dit onder voorwaarde van gelijkblijvende verkeers- en voertuigveiligheid.

Nut en noodzaak van het voorstel zijn voldoende onderbouwd. Ook ziet het college geen mogelijkheden voor minder belastende alternatieven.

Van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2018 heeft een experiment in Spanje gelopen met betrekking tot het accepteren van buitenlandse APK’s voor Nederlands gekentekende voertuigen. Dit om de kansen van bilaterale afspraken voor het accepteren van APK’s in kaart te brengen. Het college acht de werkwijze van het experiment een lastenluwe uitwerking van het voorstel. Ook wordt rekening gehouden met een werkbare invoeringstermijn.

Het voorstel leidt tot een structurele vermindering van de administratieve lasten en (indirecte) nalevingskosten voor Nederlandse burgers en bedrijven. Dit komt volgens de toelichting vooral door het vervallen van de plicht om periodiek naar Nederland te rijden voor een APK keuring. De totale besparing voor Nederlandse burgers en bedrijfsleven (berekend op basis van het experiment) komt neer op €2.492.000 per jaar. Gederfde omzet als gevolg van keuringen die niet meer in Nederland worden verricht, wordt volgens de toelichting zeer beperkt geacht. De gevolgen voor de regeldruk van het wetsvoorstel zijn hiermee naar inziens van het college voldoende in beeld gebracht.

Het college heeft geen adviespunten omtrent het voorstel en adviseert daarom het voorstel in te dienen.

Brief ATR Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met het accepteren van in ander lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd APK keuringen