Wet bemanning zeeschepen

Op 27 september 2022 is de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel regelt een herziening en herstructurering van de wettelijke eisen voor bemanning aan boord van zeeschepen. Het doel van het voorstel is de samenhang van de bepalingen te verbeteren en te verduidelijken en enkele knelpunten uit de uitvoeringspraktijk te verhelpen. Het voorstel beoogt een toekomstbestendige wet te vormen waarbij ruimte bestaat voor innovatie en experimenten.

Het college stelt vast dat de toelichting nut en noodzaak van het wetsvoorstel onderbouwt. De nieuwe wet vervangt de huidige Wet Zeevarenden. In de huidige wet zijn de meeste internationale bepalingen al lastenluw geïmplementeerd. De toelichting bij het wetsvoorstel maakt niet duidelijk of ook in de nieuwe situatie sprake is van lastenluwe implementatie zonder nationale koppen. De toelichting kan dit duidelijk maken via een aangepaste transponeringstabel. Het college adviseert deze aangepaste tabel op te nemen in de toelichting.

Bij verschillende onderwerpen heeft het wetsvoorstel herstructurering tot doel, zonder inhoudelijke wijziging van de regels. Bij enkele onderwerpen maakt de toelichting dit expliciet duidelijk. Bijvoorbeeld door aan te geven dat de huidige systematiek en verplichtingen worden voortgezet onder de nieuwe wet. Deze duidelijkheid bestaat niet voor alle onderwerpen in het wetsvoorstel. Hierdoor ontstaat bij enkele onderwerpen onduidelijkheid over de aard en impact van de wijzigingen. Het college adviseert bij alle onderwerpen duidelijk te maken of inhoudelijke wijzigingen aan de orde zijn, en zo ja, wat daarvan de impact is voor bedrijven of maritieme functionarissen.

Het voorstel bevat een gedeeltelijke analyse van de te verwachten regeldruk-effecten. De regeldrukgevolgen van bijvoorbeeld de aanpassingen in de na- en bijscholingsverplichtingen zijn nog niet gekwantificeerd. ATR adviseert de analyse compleet te maken, zodat de impact van de wijzigingen in het wetsvoorstel duidelijk zijn.

Het college adviseert het wetsvoorstel in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen.