Wet beperking liquidatie- en stakingsverlies-regeling

Dit wetsvoorstel stelt drie aanvullende voorwaarden voor het toepassen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. De eerste aanvullende voorwaarde is kwantitatief: de aftrekbaarheid van verlies wordt beperkt tot € 5 miljoen. De tweede voorwaarde is territoriaal: de aftrekbaarheid wordt beperkt tot verliezen uit deelnemingen in landen van de EU en de EER. De derde aanvullende voorwaarde is temporeel: het liquidatieverlies moet binnen drie jaar in mindering op de winst worden gebracht. Deze voorwaarden voor het aftrekken van verliezen worden toegevoegd om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken.

Voor het toepassen van de aftrekbaarheid van verliezen wordt bovendien een toetsperiode van vijf jaar gehanteerd. De organisatiestructuur moet in die periode dezelfde zijn gebleven. Het voorstel bevat verder een overgangsbepaling. Verliezen die vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn geleden kunnen nog drie jaar na de inwerkingtreding worden verrekend. Ook wordt een mogelijkheid geboden om tegenbewijs te leveren als het verlies niet binnen drie jaar kon worden verrekend. Als de liquidatie of de staking niet was gericht op het ontgaan of uitstellen van belasting, mag het verlies ook na die tijd nog worden verrekend.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op een structurele toename van € 20.000 per jaar. ATR adviseert om dit wetsvoorstel in te dienen.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Liquidatie en stakingsverliesregeling