Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Op 22 juni 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd. De directe aanleiding van deze wetswijziging is het besluit van het bestuur van de VNG in 2017 om de voorziening niet langer zelf te organiseren, maar de uitvoering aan de gemeenten over te dragen. Om een gezamenlijk loket voor auditief beperkten en tolken mogelijk te maken heeft het kabinet eind 2017 besloten om tot een centralisatie van de uitvoering over te gaan. Uit een verkenning is gebleken dat de uitvoerende taken bij een centralisatie het beste bij UWV kunnen worden ondergebracht. Het wetsvoorstel regelt het centraliseren van de toekenning en bemiddeling van tolkvoorzieningen bij UWV.

ATR heeft in een brief aan de minister van VWS laten weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn beschreven. ATR ziet geen minder belastende alternatieven voor de centralisatie van de taak naar UWV. De regeldrukparagraaf is echter niet volledig. Er ontbreekt een beschrijving van de gevolgen op handelingsniveau voor onder meer de aanvraag- en verantwoordingsprocedure. Ook ontbreekt een berekening van de gevolgen voor de regeldruk. ATR verzoekt de minister van VWS om deze omissies weg te nemen.

ATR advies aan Ministerie van VWS – Wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein incl inhoudelijke reactie