Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Op 4 juli 2022 is de voorgenomen Wet digitaal vergaderen decentrale overheden voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het voorstel regelt de permanente mogelijkheid voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen om digitaal te vergaderen. De digitale vergaderingen waarin in de corona-periode al mogelijk op grond van een tijdelijke wet.

Digitaal vergaderen door decentrale overheden levert in een aantal situaties voordelen op. Zo kost het minder reistijd en kan het voor mensen eenvoudiger zijn om vergaderingen te volgen. Om deze voordelen te benutten en mogelijke nadelen (zoals technische tekortkomingen) te beperken bevat het wetsvoorstel enkele waarborgen. Zo regelt het dat de (digitale) openbare toegankelijkheid van een vergadering gegarandeerd moet worden via een live video-verbinding met geluid. De keuze om digitaal te vergaderen is aan de decentrale overheden. Het college stelt vast dat het wetsvoorstel nut en noodzaak onderbouwt.

Uit de monitor Voortgang digitale inclusie volgt dat digitale overheidsvoorzieningen zoals websites en apps nog niet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld mensen met een auditieve of visuele beperking en mensen die niet beschikken over de noodzakelijke (digitale) voorzieningen of vaardigheden, een digitale vergadering niet (goed) kunnen volgen en daar niet kunnen inspreken. ATR adviseert om te waarborgen dat ook deze groepen toegang hebben tot digitale vergaderingen, zonder dat zij daarvoor zelf grote investeringen hoeven te doen. Het wetsvoorstel biedt daartoe de mogelijkheid door bij ministeriële regeling extra voorwaarden te stellen.
Het college adviseert het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het adviespunt is rekening gehouden.

Advies ATR over het wetsvoorstel digitaal vergaderen decentrale overheden.