Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Doel van het zorgstelsel is het verlenen van goede, veilige, toegankelijke, toekomstbestendige en betaalbare zorg, hulp en ondersteuning. Daarvoor is het noodzakelijk dat zorgverleners over adequate, actuele en uniforme informatie op de juiste plek op het juiste moment beschikken. Op dit moment is dat niet (altijd) het geval, omdat gegevensuitwisseling in de zorg niet of beperkt elektronisch plaatsvindt. Uitwisseling van gegevens vindt nog vaak plaats via de fax, op papier, per post, DVD, of ontbreekt zelfs volledig. En daar waar de gegevensuitwisseling wel elektronisch plaatsvindt, verloopt die niet altijd goed. De gebrekkige (elektronische) gegevensuitwisseling kan leiden tot fouten in de behandeling, onnodige onderzoeken, het overtypen van gegevens en het herhaaldelijk (moeten) aanleveren van dezelfde informatie. Hierdoor gaat ook veel tijd verloren met onnodige administratieve handelingen. Met elektronische gegevensuitwisseling door alle zorgverleners is veel winst voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid te boeken en zijn de administratieve lasten voor aanbieders en verleners aanzienlijk te beperken. Om dat te kunnen realiseren biedt dit wetsvoorstel de minister voor Medische Zorg de mogelijkheid tot meer regie. Daaraan heeft het de afgelopen jaren ontbroken, toen de zorgpartijen zelf de regie moesten voeren. De minister van VWS kan bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gegevensuitwisselingen aanwijzen die in het vervolg elektronisch moeten plaatsvinden. Ook kan hij eisen stellen aan de te gebruiken taal en informatietechnologieproducten en -diensten. De wet zelf bevat geen verplichtingen waaraan zorgaanbieders en ICT-leveranciers moeten voldoen. Die volgen pas bij AMvB.

Het college acht nut en noodzaak van de maatregel toereikend beschreven. Wel kunnen nut en noodzaak een extra accent krijgen als de toelichting ook zou vermelden wanneer alles (de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) klaar moet zijn. Ook zouden de doelen betere zorg, meer patentveiligheid en minder administratieve lasten concreter kunnen worden ingevuld. Wat moet er precies zijn bereikt? Dat maakt de monitoring van voortgang en resultaten eenvoudiger. De keuze voor regie door de minister is passend, evenals de keuze voor een kaderwet. Een kaderwet biedt de mogelijkheid tot maatwerk, waardoor onnodige regeldruk en onwerkbare situaties kunnen worden voorkomen. Daarmee kan op het juiste moment en in het juiste tempo de gegevensuitwisseling worden gerealiseerd (en met de minste lasten voor zorgaanbieders en zorgverleners). De regeldrukparagraaf gaat in op vrijwel alle effecten van de wet. Alleen de effecten voor de burger en de professionele en kwaliteitsstandaarden ontbreken en moeten nog aan de toelichting worden toegevoegd. ATR adviseert de wet bij de Kamer in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van VWS – Wet elektronische uitwisseling in de zorg