Wet en Besluit implementatie Prospectusverordening

Op 31 augustus 2018 zijn aan ATR voor advies voorgelegd het Wetsvoorstel en Besluit strekkende tot implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (de Prospectusverordening). De Prospectusverordening bevat regels over het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten. Als gevolg van het wetsvoorstel komt een groot aantal van de huidige bepalingen over de prospectusverplichting uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) te vervallen. Daarvoor in de plaats komen de bepalingen van de verordening. Wet en besluit gaan invulling aan de vrijstellingen die van de prospectusverplichting mogelijk zijn. Als er een vrijstelling is van de prospectusplicht, dan gaat wel een verplichte melding bij de AFM geleden.

ATR laat in een brief aan de minister van Financiën laten weten dat nut en noodzaak van de implementatieregelgeving inhoudelijk niet (goed) te beoordelen is. Dat komt doordat niet duidelijk is voor welke vrijstellingsdrempel Nederland heeft gekozen. De toelichting bevat inconsistenties en nagelaten is de Vrijstellingsregeling Wft in consultatie te geven. Ook heeft het departement desgevraagd geen uitsluitsel over de hoogte van de vrijstellingsdrempel kunnen geven. Daarnaast is de regeldrukparagraaf onvolledig. Zo ontbreekt in de toelichting inzicht in het aantal bedrijven dat onder de vrijstellingsplicht komt te vallen. ATR adviseert daarom de minister de inconsistenties weg te nemen en het definitieve voorstel inclusief de vrijstellingsregeling voor een aanvullende zienswijze aan ATR voor te leggen.

ATR advies aan Minister van Financien over Wet en Besluit implementatie Prospectusverordening