Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen

Op 20 juli is de voorgenomen Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in verband met de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar (VGB). Daarnaast verplicht het voorstel werkgevers om een werknemer aan te melden bij de veiligheidsdiensten vanaf het moment dat hij is belast met een vertrouwensfunctie en af te melden als hij de functie verlaat. Verder regelt het voorstel enkele andere wijzigingen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van de wet.

Het college constateert dat de toelichting nut en noodzaak van de wijzigingen onderbouwt. Het voorstel draagt bij aan lastenverlichting voor werkgevers en werknemers in onder andere de burgerluchtvaartsector. Deze lastenverlichting treedt op omdat bij wisseling van werkgever op een aangewezen locatie niet meer een nieuw veiligheidsonderzoek verplicht is. Het college ziet mogelijkheden voor extra lastenverlichting. Het voorstel geeft aan dat in specifieke situaties nog twee veiligheidsonderzoeken nodig kunnen zijn voor twee aparte verklaringen van geen bezwaar. Het advies van ATR is om te kiezen voor één integraal veiligheidsonderzoek op grond waarvan de noodzakelijke VGB(s) kunnen worden afgeven. Alleen als de scope en diepgang van het veiligheidsonderzoek daar aanleiding toe geven, is aanvullend (veiligheids)onderzoek opportuun. Daarnaast is het advies om het verplichte kopie identiteitsbewijs bij de aanvraag van een veiligheidsonderzoek te vervangen door vermelding van het type identiteitsbewijs en het documentnummer. Verder adviseert ATR de aan- en afmeldplicht voor werkgevers eenvoudig en lastenluw vorm te geven in aansluiting op de bedrijfsvoering van werkgevers.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukparagraaf bij het voorstel nog onvolledig is. ATR adviseert de regeldrukanalyse compleet te maken, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen.