Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Met de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo” wordt geregeld dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo-4 als zij voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden worden later bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) opgesteld. De aanleiding voor de nieuwe regelgeving is de evaluatie in 2016 van de “Toelatingscode overstap vmbo-havo” die in 2012 door de VO-raad is opgesteld om meer lijn te brengen in de toelatingseisen van havo-scholen.

Volgens het ministerie wijzen de cijfers erop dat met de toelatingscode onvoldoende is bereikt waarvoor deze was ingesteld: vmbo-leerlingen een gelijke kans bieden op doorstroom naar het havo. Het gebrek aan duidelijkheid en uniformiteit als het gaat om toelating van leerlingen van het vmbo tot het havo leidde ook tot verwarring en onvrede bij leerlingen en ouders. De toelatingscode is daarom niet verlengd. De doelstelling van dit wetsvoorstel is uniforme voorschriften op te stellen voor de toelating van vmbo-leerlingen naar het havo.
ATR constateert dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel zijn onderbouwd. Ook is vanuit het perspectief van regeldruk gekeken naar alternatieven voor wet- en regelgeving. Maar er is uiteindelijk gekozen voor een wetswijziging om het “doorstroomrecht” van vmbo-leerlingen wettelijk te verankeren.

De toelichting bij het wetsvoorstel bevat een berekening van de regeldrukgevolgen. Deze gevolgen zijn volgens ATR te laag ingeschat. Gezien de diverse beleidsontwikkelingen waaraan dit wetsvoorstel raakt, mag worden verwacht dat er meer inzet van de scholen nodig zal zijn, bijvoorbeeld als het gaat om dossiervorming, reflectie en evaluatie. Het advies is daarom op uitvoerings-/handelingsniveau inzichtelijk te maken wat de verplichtingen voor de scholen zullen behelzen. Verder geven de berekeningen van de regeldrukgevolgen geen inzicht in de lasten voor de vmbo-leerlingen en de vmbo-scholen. De verplichtingen voor hen komen pas aan bod in een AMvB. Door ook een beeld te geven van deze regeldrukgevolgen van verplichtingen waarvan nu al zeker is dat ze in de AMvB terecht zullen komen, kunnen deze gevolgen ook worden meegenomen in de besluitvorming over het voorstel.

ATR Advies aan Ministerie van OCW over Gelijke kans doorstroom vmbo-havo