Wet hardheidsaanpassing Awir

Het Wetsvoorstel hardheidsaanpassingen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) omvat twee hardheidsmaatregelen en een vangnetbepaling. Hiermee wordt het mogelijk om tegemoet te komen bij onbillijke beschikkingen waarvan het onredelijk zou zijn om die voor rekening van de betrokken te laten. Bij onbillijkheden die in het verleden zijn ontstaan en die niet meer kunnen worden herzien, kan nu een tegemoetkoming worden toegekend. Ook wordt het mogelijk om bij eventuele toekomstige onbillijkheden hardheidsbepalingen toe te passen. Deze maatregelen volgen uit het advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (Commissie Donner). Tot slot wordt in een vangnetbepaling voorzien die het mogelijk maakt om in bepaalde schrijnende gevallen een onverplichte tegemoetkoming te doen. ATR geeft in overweging om de burgers die in aanmerking kunnen komen, te attenderen op deze mogelijkheid. De regeldruk als gevolg van deze hardheidsbepalingen is berekend op € 4,5 miljoen eenmalig.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Hardheidsbepalingen Awir