Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

ATR heeft op 22 april 2022 de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs ontvangen voor toetsing. Met ingang van studiejaar 2015-2016 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs afgeschaft en vervangen door een studievoorschot. Het wetsvoorstel regelt hoofdzakelijk de herinvoering van een basisbeurs in het hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2023-2024, verruiming van de inkomensgrens van ouders voor de aanvullende beurs en toekenning van een (financiële) tegemoetkoming voor studenten voor wie onder het sociaal leenstelsel geen basisbeurs beschikbaar is geweest. Daarnaast behelst het voorstel maatregelen om de studiefinanciering voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) meer in overstemming met elkaar te brengen en de doorstroom van het mbo naar het hbo te bevorderen.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Mogelijk minder belastende alternatieven zijn overwogen, maar beargumenteerd niet gekozen. Met het doel het stelsel te vereenvoudigen, adviseert het college te bekijken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de studiefinanciering voor het mbo en ho verder op elkaar af te stemmen.
De prestatiebeurs is een lening die wordt omgezet in een gift als er binnen de daarvoor geldende termijn een diploma wordt behaald. Als de student niet tijdig of geen diploma behaalt, blijft de prestatiebeurs een lening die terugbetaald moet worden. Het college adviseert toe te lichten hoe vaak dit voorkomt en welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Om de werkbaarheid van het voorstel te bevorderen, adviseert het college de bijverdiengrens voor mbo-studenten voor het jaar 2022 niet te hanteren. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Het advies is dit alsnog te doen.

Het college adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs