Wet herziening Wet op de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Wet BIG)

Op 22 december 2017 is aan ATR voorgelegd de herziening van de Wet op de beroeps-beoefenaren in de gezondheidszorg II (wet BIG II). Het doel van de wet is tweeledig: het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. Het wetsvoorstel regelt 5 onderwerpen:Op 22 december 2017 is aan ATR voorgelegd de herziening van de Wet op de beroeps-beoefenaren in de gezondheidszorg II (wet BIG II). Het doel van de wet is tweeledig: het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. Het wetsvoorstel regelt 5 onderwerpen:

  • Het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige en de invoering van de regieverpleegkundige
  • Het onder de BIG-registratie brengen van de orthopedagoog-generalist
  • Het uitbreiden van de eisen aan de periodieke herregistratie
  • Een aanpassing van het deskundigheidsgebied van de apotheker
  • Een nieuwe adviestaak van Zorginstituut Nederland bij de invulling van de wet BIG.

Met name de uitbreiding van de eisen aan de herregistratie gaat voor een forse toename van de regeldruk zorgen. De extra regeldruk is vooral het gevolg van de verplichting voor een BIG-geregistreerde om minimaal 100 uur per periode van 5 jaar aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals cursussen te besteden.

ATR heeft in een brief aan de minister voor Medische Zorg en Sport gemeld dat nut en noodzaak van de regeling voldoende zijn gemotiveerd. Ook ziet ATR geen minder belastende alternatieven. Wel is de minister het advies gegeven om een aantal omissies en onjuistheden in de verantwoording van de gevolgen voor de regeldruk te herstellen. Zo ontbreken bijvoorbeeld in de verantwoording de inhoudelijke nalevingskosten als gevolg van de deskundigheidsbevorderende activiteiten (cursus e.d.) voor artsen, specialisten en verpleegkundigen in loondienst. Ook deze kosten komen voor rekening van de zorg. Ervan uitgaande dat 75% van de huidige BIG-geregistreerden in loondienst werkt kunnen deze kosten op ca. € 267 mln. per jaar uitkomen.  Die komen boven op de al wel in beeld gebrachte extra administratieve lasten voor alle BIG-geregistreerden voor de bewijsvoering (jaarlijks ca. € 2 mln.) en de extra kosten van de deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de geregistreerde ZZP-ers (jaarlijks ca € 64 mln.)

Advies ATR aan Ministerie van VWS over Wet BIG-II