Wet implementatie Open data richtlijn

Op 24 december 2021 de Wet implementatie Open data richtlijn voor toetsing en advies aangeboden aan ATR.

De EU-richtlijn Open data bepaalt dat informatie die de overheid gebruikt voor zijn eigen taken, gratis, makkelijk en vrij te gebruiken moet zijn voor burgers en bedrijven. Deze wet implementeert die richtlijn. De wet gaat alleen over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden. De wet gaat daarom niet over informatie die geheim moet blijven, zoals staatsgeheimen, bedrijfsgeheimen en de meeste persoonsgegevens. De richtlijn en de implemen¬tatiewet bepalen ook niet wélke data openbaar moet worden.

Openbare informatie moet:
1. makkelijk te vinden zijn;
2. door een computer makkelijk te gebruiken zijn;
3. zo goedkoop mogelijk of gratis beschikbaar zijn en
4. gebruikt mogen worden voor (bijna) elk doel.

Gegevens over transport en nutsvoorzieningen kunnen van grote waarde zijn om opnieuw te gebruiken. Dat geldt ook voor onderzoeksgegevens die door de overheid zijn gefinancierd. Dynamische gegevens, dat zijn gegevens die snel en vaak veranderen, zijn commercieel het meest waardevol. Zulke gegevens kunnen gebruikt worden voor producten en diensten die informatie aanbieden die alleen op het moment zelf interessant zijn.

Door gegevens als ‘open data’ via een portaal, website of API aan te bieden, kunnen die gegevens opnieuw worden gebruikt. Zulke gegevens worden aangeboden op de website data.overheid.nl.

Er is een inschatting gemaakt van de kosten en baten van het beschikbaar stellen van open data voor hergebruik. Op termijn worden de baten voor de Nederlandse economie geschat op tussen €1 miljard tot €30 miljard per jaar.

ATR adviseert om het voorstel in te dienen.

Advies ATR over de Wet implementatie Open data richtlijn