Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijwillige regeling die de ondernemer een vrijstelling geeft voor de btw als hij een jaaromzet heeft van minder dan € 20.000. De ondernemer die deze vrijstelling kiest, hoeft geen btw te berekenen en kan geen btw aftrekken. Voor Nederlandse ondernemers die uitsluitend in Nederland opereren, verandert er weinig.

De Europese richtlijn wil de regeldruk voor kleine ondernemers die in Europa opereren beperken. Ondernemers die opereren in een andere lidstaat krijgen de mogelijkheid deze btw-vrijstelling ook toe te passen in andere lidstaten. Een vereenvoudigde centrale aan- en afmeldprocedure vermindert de administratieve lasten zoveel mogelijk. Daarvoor heeft de ondernemer een btw-identificatienummer nodig met het achtervoegsel “EX”. Zo’n nummer kan hij aanvragen bij de Belastingdienst. Dit vermindert de nadelen van verschillende btw-regimes binnen de Unie.

Voor een ondernemer die de KOR in een andere lidstaat wil toepassen geldt dat zijn jaaromzet in de hele Unie onder de grens van € 100.000 moet blijven. Voor Nederland blijft de grens € 20.000. De richtlijn biedt de ruimte om de omzetdrempel op € 85.000,- te stellen. Nederland houdt de nationale jaaromzetdrempel op € 20.000,-. ATR verwacht dat het minder belastend zou zijn als de omzetdrempel op € 85.000,- per jaar wordt vastgesteld en adviseert om toe te lichten waarom geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.

Zeer kleine ondernemers die zich nog niet voor de btw hebben gemeld bij de Belastingdienst en die niet verplicht zijn om zich in te schrijven in het handelsregister, hoeven zich niet aan te melden voor de KOR als zij een jaaromzet in Nederland hebben van minder dan € 1.800. Dit houdt in dat een Nederlandse ondernemer, zolang zijn jaaromzet in Nederland onder de € 1.800 blijft, de KOR mag toepassen zonder hiervoor een melding bij de Belastingdienst te doen.

Een risico voor kleine ondernemers is dat ze te laat door hebben dat ze de omzetdrempel overschrijden en btw in rekening hadden moeten bren¬gen. Dit kan gevolgen hebben voor hun inkomen. ATR adviseert deze ondernemers voor te lichten over de inkomensgevolgen als zij geen btw in rekening brengen en de drempel overschrijden.

Voor ondernemers die de KOR toepassen in een andere lidstaat vermindert de regeldruk. Dat is geen Nederlandse regeldruk. ATR adviseert de gevolgen voor de regeldruk in beeld te brengen voor de situatie dat de drempel op € 85.000,- wordt gesteld.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Kleineondernemingsregeling (KOR)