Wet invoering betaling ouderschapsverlof

De wet zorgt voor een aantal wijzigingen in bestaande wetten als de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken. Nederland kent een ouderschapsverlof van 26 weken voor ouders van kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. Het is op dit moment een onbetaald verlof. De nieuwe wet verplicht UWV voor negen weken van dit ouderschapsverlof een uitkering te betalen. De aanvraag bij UWV geschiedt door de werknemer, echter met tussenkomst van de werkgever. Hoogstwaarschijnlijk zal de werkgever in de praktijk de aanvraag verzorgen. De uitkering bedraagt een percentage van het loon. De werkgever kan de uitkering aanvullen. Daartoe is hij niet verplicht. Daarnaast wordt voor alle werkgevers in Nederland, dus ook kleine werkgevers, geregeld dat mantelzorgers en ouders van kinderen tot 8 jaar om aanpassing van de werktijd en werkplek kunnen verzoeken.

ATR adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het mogelijk te maken om met één (digitaal) formulier zowel het aanvullend geboorteverlof als het betaald ouderschapsverlof aan te vragen. Dat scheelt aan administratieve lasten, omdat de in te vullen gegevens voor de beide verlofvormen vrijwel identiek zijn. Dan is niet zo zinvol om twee afzonderlijke aanvragen te eisen. ATR adviseert de minister om de werkbaarheid van de maatregelen te checken, omdat de wijzigingen een aanpassing van de geautomatiseerde systemen vergen. Ook het schrappen van een uitzondering in de wetgeving voor bedrijven met minder dan 10 werknemers moet op werkbaarheid worden gecheckt, omdat de minister er van uitgaat dat alle kleine werkgevers hiervoor al een regeling hebben getroffen. Het gaat bij deze uitzondering om de mogelijkheid voor kleine werkgevers om in plaats van de wettelijke regeling zelf een regeling te treffen over hoe zij met een verzoek om aanpassing van de werkplek en arbeidstijden omgaan. Dat alle kleine werkgevers dat hebben is echter allerminst zeker.

ATR advies aan de Ministerie van SZW – Wet invoering betaling ouderschapsverlof