Wet Kadaster BES-eilanden

Op 7 september 2017 is door de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu (mevrouw Schultz van Haegen) het voorstel voor de Wet Kadaster BES-eilanden opengesteld voor internet-consultatie. Met het aantreden van het kabinet Rutte-III is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het Kadaster. Om deze reden valt het wetsvoorstel voor de Wet Kadaster BES-Eilanden sinds eind oktober onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Het doel van het wetsvoorstel is de kadasters in Caribisch Nederland onder te brengen bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, en daarmee de rechtszekerheid te verbeteren en de continuïteit van de kadasterfunctie te borgen. De digitale ontwikkeling van de kadasters op de eilanden Saba en Sint Eustatius is sterk achter gebleven ten opzichte van die van Bonaire. Uniformering van de kadasterorganisatie draagt bij aan verbetering van dienstverlening en vereenvoudiging van administratieve processen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel voldoende zijn onderbouwd. Wel kan inzicht in de positieve effecten worden vergroot door in de toelichting concreet aan te geven hoe de wet bijdraagt aan een betere dienstverlening en vereenvoudiging van administratieve processen.

Om te komen tot één uniform Kadaster zijn wijzigingen noodzakelijk bij de kadasters op de BES-eilanden. De noodzakelijke veranderopgave verschilt per eiland. De inhoud en omvang van deze noodzakelijke veranderingen zijn niet uitwerkt in de toelichting. ATR adviseert om hier in de toelichting alsnog aandacht aan te besteden.

Het wetsvoorstel kan bijdragen aan vermindering van regeldruk. De toelichting bij het voorstel bevat echter geen analyse van deze regeldrukeffecten. ATR adviseert de regeldrukeffecten alsnog in kaart te brengen in de toelichting bij het wetsvoorstel.

Brief ATR over het voorstel voor de Wet Kadaster BES-Eilanden.