Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

ATR heeft op 2 juni 2021 het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 houdende de verankering van de mogelijkheid om een opleiding in te richten op basis van een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)’ ontvangen voor toetsing. Het wetsvoorstel is voor internetconsultatie aangeboden van 1 juni 2021 tot 12 juli 2021. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2022.

In 2016 is het experiment ‘leeruitkomsten’ gestart waaraan opleidingen in het deeltijdonderwijs en het duaal onderwijs mee konden doen. Op basis van de huidige wetgeving vormt een opleiding een samenhangend geheel van “onderwijseenheden” en heeft een voor alle studenten vrijwel gelijk onderwijsprogramma. Het wetsvoorstel verankert de mogelijkheid “eenheden van leeruitkomsten” vast te stellen die betrekking hebben op een praktijkrelevante (beroeps)situatie. Studenten krijgen zodoende meer ruimte om werk- en levenservaring te verzilveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijstellingen.

Het doel van dit wetsvoorstel is om door middel van flexibeler, aantrekkelijker en
toegankelijker hoger onderwijs, deelname en diplomering te bevorderen om
zodoende in behoeften van studenten en de arbeidsmarkt te kunnen voorzien. ATR adviseert concrete doelstellingen te formuleren voor de onderwijsdeelname van de diverse doelgroepen en in een evaluatiebepaling aan te geven op welke aspecten de wet zal worden geëvalueerd. ATR adviseert ook de verplichting te schrappen om ten minste twee keer per studiejaar een studieplan vast te stellen, omdat het recht van studenten op studiebegeleiding al wettelijk is geregeld. Daarbij is het advies in de toelichting verder in te gaan op de mogelijke uitwerking van het wetsvoorstel op de samenhang met andere delen van het onderwijsbestel en de regeldrukparagraaf op onderdelen aan te vullen en te verduidelijken. Het advies is het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wetsvoorstel Leeruitkomsten hoger onderwijs