Wet maatregelen middenhuur

Op 13 maart 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel voor de Wet maatregelen middenhuur aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel omvat wijzigingen van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014. Deze wijzigingen zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen die een snelle realisatie van meer middenhuurwoningen op lokaal niveau in de weg staan.

ATR constateert dat de aanleiding en het nut van de voorgestelde wijzigingen zijn onderbouwd. Het college adviseert om in de toelichting aandacht te besteden aan de omvang van de specifieke belemmeringen en aan de bijdrage van de voorgestelde wijzigingen aan het realiseren van meer middenhuurwoningen in Nederland.

Het college stelt vast dat het voorstel bijdraagt aan een lastenluwe uitwerking van bestaande wet- en regelgeving. Verder blijkt uit de toelichting dat aandacht is besteed aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regelgeving voor onder andere gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. ATR merkt op dat communicatie over de wijzigingen richting lokale partijen van groot belang is om de effecten van de wijzigingen te realiseren. Om die reden adviseert ATR in overleg met de VNG na te gaan of de wijzigingen in de wet vertaald kunnen worden in de Model-Huisvestingsverordening.

Tot slot constateert ATR dat de te verwachten regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel kwalitatief in beeld zijn gebracht. De kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten is uitgewerkt in een aparte notitie. Deze notitie is echter niet openbaar beschikbaar via de internetconsultatie. ATR adviseert om de uitkomsten van de regeldrukeffecten-toets openbaar te maken, zodat deze betrokken kunnen worden bij reacties op en besluitvorming over het wetsvoorstel.

Advies ATR over het voorstel tot de Wet maatregelen middenhuur.