Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Op 13 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Deze wet legt met een notificatieplicht de basis voor de mogelijkheid voor een individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars om op eenvoudigere wijze een oplaadpunt op een privé-parkeervak en/of op een gemeenschappelijke parkeer-gelegenheid te plaatsen. Belangrijke voorwaarde voor de notificatie is dat plaatsing van het oplaadpunt uitsluitend voor eigen rekening en risico van de notificerende individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars plaatsvindt. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor een AMvB die de overige voorwaarden (o.a. brandveiligheidsvoorschriften) van de notificatie uitwerkt.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Door invoering van een notificatieplicht en -regeling is het voor een individuele apparte-mentseigenaar of groep appartementseigenaren mogelijk om zonder toestemming van de vergadering van eigenaars een oplaadpunt te plaatsen op privé-terrein en/of een gemeenschappelijk parkeerterrein. Dit geldt voor alle VvE’s. De notificatieplicht vergemakkelijkt zo de uitrol van oplaadpunten in appartementsgebouwen. Dit draagt bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

De werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland en Ecorys zien de notificatieplicht en -regeling als de meest effectieve oplossing voor het bevorderen van de plaatsing van laadinfrastructuur in de bestaande bouw bij VvE’s. Tegelijkertijd is dit niet het enige knelpunt voor appartementseigenaren in een VvE om laadpalen te plaatsen. Ecorys identificeert ook een belangrijk financieel knelpunt. Dit bestaat er uit dat de kosten nu vaak volledig worden afgewenteld op de eindgebruiker omdat verhuurders en VvE’s een laadpunt niet zien als waardevermeerdering van het pand. Ecorys stelt dat het bevorderen van het plaatsen van laadpalen ook vraagt om een oplossing van dit financiële knelpunt, bijvoorbeeld in de vorm van een lening met gunstige rentetarieven en voorwaarden. Ook Sira noemt de investering in een centrale voorziening als belangrijk knelpunt voor individuele eigenaren. ATR adviseert om in de toelichting in te gaan op eventuele financiële knelpunten voor individuele eigenaren of groepen eigenaren bij het plaatsen van een laadpaal en te onderbouwen of en op welke wijze deze knelpunten worden weggenomen.

Het voorliggende voorstel heeft raakvlakken met andere wetgeving, waaronder een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en een wijziging van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. Het college adviseert om bij het uitwerken van de AMvB aandacht te hebben voor de samenhang met andere voorgenomen regelgeving en deze samenhang expliciet aan de orde te stellen in de voorgenomen MKB-toets. ATR adviseert daarnaast om bij de uitwerking van de AMvB aandacht te hebben voor de werkbaarheid van de informatieverplichting voor VvE-besturen inzake het aanleveren van bouwkundige en technische informatie. Tot slot adviseert het college om de regeldrukparagraaf op enkele onderdelen aan te passen c.q. aan te vullen.

Het advies is om het aan ATR voorgelegde voorstel in te dienen, nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

 

ATR advies aan de minister van BZK – Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars