Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021

Op 4 december 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021. Uit een evaluatie is gebleken dat de huidige wet slechts beperkt gebruikt wordt. Zij is onbekend bij burgers en scheidingsprofessionals. Bovendien sluit de wet niet meer aan bij de huidige maatschappelijke opvattingen over het verdelen van pensioenen. Met het wetsvoorstel wijzigt de verdeling van pensioenen bij echtscheiding. De ex-partner krijgt in het vervolg een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de andere partner. Er is ook geen melding meer nodig alvorens pensioenuitvoerders tot verdeling van de pensioenen overgaan.

In een brief aan de minister van SZW laat ATR weten dat nut en noodzaak van de nieuwe wet toereikend zijn onderbouwd. Er zijn ook geen minder belastende alternatieven voor de gemaakte keuzes. De wet is voor pensioenuitvoerder en burger uitvoerbaar en werkbaar. Wel laten ATR de minister weten dat er twee wijzigingen in de toelichting op de regeldruk nodig zijn. Er zijn allereerst geen incidentele kennisnemingskosten voor burgers. Ook moet de toelichting aandacht besteden aan het wegvallen van de mededelingsplicht. Het vervallen van deze plicht leidt minder regeldruk voor burgers.

ATR advies aan de Ministerie van SZW over Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021