Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Het voorstel geeft invulling aan één element van de Verordening ter bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (hierna: verordening). De verordening is van toepassing op de relatie tussen onlinetussenhandelsdiensten (hierna: platforms) en zakelijke gebruikers (hierna: ondernemers). De verordening bevat regels om schadelijke handelspraktijken door platforms aan te pakken. Nederland heeft geen nationale beleidsruimte ten aanzien van deze regels. Wel kan de wijze van handhaving van de verordening op nationaal niveau worden ingevuld. Dit voorstel bepaalt dat de ACM de bevoegdheid krijgt om toezicht te houden op naleving van de verordening. De ACM kan daarbij een bindende gedragslijn, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. De bevoegdheid tot handhaving van de verordening beperkt zich tot overtredingen die schade (kunnen) toebrengen aan collectieve belangen. Van een collectief belang is sprake als meerdere ondernemers getroffen (kunnen) worden door de schadelijke handelspraktijken. De ACM fungeert dus als stok achter de deur om het collectief belang te beschermen.

ATR heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van de maatregel voldoende onderbouwd is. Het voorstel legt geen onnodige lasten op en houdt rekening met de werkbaarheid voor betrokken partijen. De regeldruk is echter nog niet goed in kaart gebracht. Het advies is om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wetsvoorstel handhaving P2B-verordening